75 55 50 00
articleimage

Foto: Jøran Johnsen

Strategisk boligarbeid i Bodø kommune

Boligplan 2018-2021 er Bodø kommunes grunnlag for strategisk boligutvikling. Det er en helhetlig plan for boligpolitikken og er inndelt i tre målområder: generell boligutvikling, boligsosiale forhold og organisering.

Boliplan 2018-2021 skal være en langsiktig overordnet strategiplan for det samfunnsrettede tverrsektorielle boligpolitiske arbeidet. Planen er et styrende dokument for det boligpolitiske arbeidet og skal styrke kommunens rolle som en aktiv premissgiver og tilrettelegger for boligutviklingen.

Bodø kommunes boligplan er en sentral del av programavtalen med Husbanken. Programavtalens formål er å regulere det langsiktige og forpliktende samarbeidet mellom Bodø kommune og Husbanken, innenfor Husbankens kommuneprogram i avtaleperioden. Husbankens kommuneprogram er en operasjonalisering av den nasjonale strategien bolig for velferd.

Kommunen skal i tillegg utarbeide årlige handlingsplaner som skal fungere som en oversikt til Husbanken for deres planlegging av ressursbruk, samt internt i kommunen for å ha en samlet oversikt over aktivitetene som pågår og er planlagt på boligområdet i Bodø. Planen vil også fungere som grunnlag for å prioritere kommunen i forhold til søknader om startlån, tilskuddsmidler og grunnlån.

Planen skal inneholde mål, strategier og tiltak som søker å ivareta både boligsosiale utfordringer og utfordringer knyttet til den generelle boligutviklingen i Bodø.