75 55 50 00

Du er her:

Bodø - det komplette knutepunkt

Bodø kommune står i en særstilling når det gjelder ansvar og utfordringer knyttet til transportinfrastruktur i Nord. Bodø ivaretar nord-sør-forbindelsen for en betydelig del av Nordland fylke. Salten har vokst seg sterk og utveksling av varer og tjenester mellom Bodø og de andre Saltenkommunene krever robuste og effektive samferdselsløsninger. I tillegg er Bodø gjennom Nord-Norge-linjen selve nøkkelen til mer miljøvennlig frakt av gods til og fra Nord-Norge.

Som tyngdepunkt i en Saltenregion i sterk vekst er det behov for et velfungerende og effektivt transportnett. Kortere transporttider, reduserte avstandskostnader samt høy regularitet og punktlighet er nødvendig for fortsatt vekst i Salten.

Samferdsel har imidlertid også betydning for Bodø som møtested i fylket og for å kunne ivareta rollen som en tung aktør nasjonalt for å fremme regionens interesser.

I tillegg har Bodø har en viktig rolle som knutepunkt i samferdselssammenheng. Dette gjelder både for:

•flytrafikk

•sjøtrafikk (hurtigbåter, kystgodsruta, fergeforbindelse til Lofoten og Hurtigruten)

•jernbane (endepunkt med overgang til andre transportformer)

•bil (i kryssingen mellom øst-vest forbindelsen E10-Rv80-Rv77 og sør-nord forbindelsen E6/Rv80, kystvegen Fv17, Fv834, Fv812, Fv554).

 

Det pågår flere større viktige prosjekt innenfor samferdsel:

•Bodø Lufthavn - Flytting av eksisterende flyplass. Utbedring av eksisterende rullebane og/eller flytting av rullebanen ca. 2 km. sørvest  (S2,S1)

•Bypakke Bodø. – 3,0 mrd. investeres i veier, gang- og sykkelløsninger samt kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak

•Nordlandsbanen / Saltenpendelen -  Oppgradering av banen, etablering av kryssingsspor, fjernstyring (ERTMS), bygging av togstopp Tverlandet og togstopp Reitan.

•Under Smart Bodø paraplyen foregår det flere prosjekter som på sikt vil føre til smartere og mer bærekraftig transport i Bodø sentrum. Hvem trodde for noen år siden at det skulle sitte mennesker i Bodø og styre flytrafikken på lufthavner andre steder i Norge gjennom såkalte fjernstyrte tårn. I dag er dette er realitet. På sammen måte vil det om ikke mange år rulle selvkjørende kjøretøy rundt i Bodøs gater som en del av et bedre og mer fleksibelt transportsystem for publikum.