75 55 50 00

Salgsbevilling

Virksomheter som skal selge (ikke skjenke) alkohol, må søke om salgsbevilling. Styrer og stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøven før du søker. Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan gis til dagligvarebutikkene. Bevilling gis for inntil 4 år av gangen.

Søknadsskjema med veiledning

Elektronisk søknadsskjema for salgsbevilling finner du til høyre i menyen "Søk her". Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Oversikt over dokumentasjon som skal vedlegges finner du på siste side.

Styrer og stedfortreder
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten.  Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen. Mer informasjon finner du til høyre under relaterte lenker.

Vandelskrav
Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.  Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet alkohollovgivningen.

Saksbehandlingstid 
Alkoholloven har ingen tidsfrister for hvor raskt en søknad om salgsbevilling skal behandles.  Du får et foreløpig svar innen to uker om at vi har mottatt søknaden din. Endelig svar får du når søknaden er ferdig behandlet. Saksbehandlingstiden for søknader om salgs- eller skjenkebevilling er inntil 3 måneder fra søknaden er fullstendig. En søknad er fullstendig når alle nødvendige vedlegg er med.

Alle søknader om salgsbevilling skal sendes på høring til politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene og helse- og omsorgsavdelingen i kommunen.  Når vi sier at saksbehandlingstiden kan være opp til 3 måneder, tar vi høyde for at høringsinstansene kan ha bemerkninger og at vi gir søker anledning til å gi oss tilbakemelding på slike bemerkninger. Høringsinstansene trenger også tid på å behandle saken. 

Gebyr
Det er ikke gebyr på søknad om salgsbevilling, med det må betales bevillingsgebyr pr. år etter satser fastsatt av departementet.

Henvendelser
Saksbehandler: Linda Rostad, tlf. 75 59 33 14/ 75 55 50 00, e-post: linda.rostad@bodo.kommune.no