§ 1.      Forankring

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-12.

 

§ 2.      Formål

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for Bodø kommune, og skal sikre medvirkning fra personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet skal jobbe etter et mål om full deltakelse og likestilling for personer med funksjonsnedsettelse.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og FNs standardregler for like muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ligge til grunn for rådets arbeid.

 

§ 3.      Funksjon og oppgaver

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal forelegges alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, herunder budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i sakene. Sakene skal legges fram så tidlig at rådet har mulighet til å påvirke utfallet av sakene. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.

Rådet skal spesielt ha fokus på:

  • Tilgjengelighet

Rådet skal medvirke til at Bodø-samfunnet er tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse, både fysisk og sosialt. Viktige forutsetninger for tilgjengelighet er tilrettelegging når det gjelder adkomst, herunder bygg, veier og natur, og innen arbeidsliv, skole, fritid, informasjon fra kommunen osv. Rådet skal arbeide for å sikre universell utforming.

  • Rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet skal arbeide mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, og være en pådriver for å sette saker som er viktig for personer med funksjonsnedsettelse på den politiske dagsorden.

  • Tjenester for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet skal medvirke til at personer med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de kommunale tjenestene som er nødvendig for at de skal kunne fungere best mulig, samt synliggjøre deres behov og hva som er gode løsninger for dem.

Rådet skal stimulere til økt brukermedvirkning i kommunen. Brukermedvirkning innebærer at de som blir påvirket av et vedtak eller er bruker av tjenester deltar i prosessen før avgjørelse blir tatt.

Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i referansegrupper i planprosesser som faller innenfor rådets arbeidsområde.

Rådet er partipolitisk uavhengig.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet som legges fram for bystyret.

 

§ 4.      Sammensetning og valg

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse velges av Bodø bystyre i medhold av kommunelovens bestemmelser. Rådet velges for fire år og følger kommunevalgperioden.

Rådet skal bestå av syv medlemmer. Fire medlemmer skal være foreslått av organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse, og tre medlemmer skal velges blant bystyrets medlemmer. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Det skal velges varamedlemmer i rekkefølge for medlemmene fra organisasjonene og for medlemmene fra bystyret.

Forslag på kandidater skal legges fram for kommunal valgnemnd, som innstiller til bystyret.

Rådet konstituerer seg selv, og velger selv leder og nestleder. Leder skal fortrinnsvis velges blant medlemmene fra organisasjonene.

 

§ 5.      Møter og saksbehandlingsregler

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse avholder møter i henhold til møteplan vedtatt av bystyret, og ellers når leder eller 1/3 av medlemmene krever det.

Leder og sekretær sørger for at innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes til medlemmene med en frist på 7 dager før møtet, innkallingsdato og møtedato medregnet.

Minst halvparten av medlemmene må være til stede på møtene for at rådet skal være vedtaksdyktig.

Rådmannen eller en representant for rådmannen har møte- og talerett i rådet.

Det skal føres protokoll fra møtene i rådet i henhold til kommuneloven § 11-4. Protokollen skal sendes til medlemmene, ordfører, rådmann, komiteledere og berørte parter.

For rådets virksomhet for øvrig gjelder kommunelovens, forvaltningslovens og offentlighetslovens bestemmelser om saksbehandling i folkevalgte organer.

 

§ 6.      Møte- og talerett i andre organer

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse gis inntil 10 minutter taletid ved oppstart av bystyremøter. Dersom taletid ønskes benyttet skal dette meddeles politisk sekretariat senest to dager før møtet.

 

§ 7.      Godtgjøring

Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til Bodø kommunes godtgjøringsreglement for folkevalgte.

 

§ 8.      Sekretariat

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for rådet.

 

§ 9.      Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene skal vedtas av bystyret.

 

§ 10.    Budsjett

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal ha eget budsjett.

 


Last ned vedtektene som eget dokument her. (PDF, 161KB)