75 55 50 00

Du er her:

Programavtale med Husbanken

Boligsituasjonen i Bodø er utfordrende. Kommunen ønsker å ta grep og inngikk derfor en fireårig partnerskapsavtale med Husbanken sommeren 2011. Samarbeidet ble forlenget våren 2016 med ny programavtale gjeldende ut 2020. Avtalen skal regulere det langsiktige og forpliktende samarbeidet mellom Bodø kommune og Husbanken innenfor Husbankens kommuneprogram i avtaleperioden.

Grunnlaget for avtalen

Bolig for velferd (2014 -2020)  er en nasjonal strategi for hvordan ulike velferdsaktører skal arbeide målrettet og samarbeide om boligsosialt arbeid og boligplanlegging. Husbankens kommuneprogram er en operasjonalisering av Bolig for velferd. I samarbeid med kommunene skal Husbanken bidra til trygge og gode boforhold og boområder for vanskeligstilte på boligmarkedet og innbyggerne generelt. Arbeid med universell utforming som fremmer likeverdig samfunnsdeltagelse og egnede boliger i kommunene skal være en integrert del av programarbeidet. 

 

Mål for arbeidet

Programarbeidet i kommunen skal favne strategiens 3 hovedmål, 7 innsatsområder og 15 målsettinger. Handlingsplanen vil tydeliggjøre kommunens prioriteringer i programperioden.

Hovedmål 1 Alle skal ha et trygt sted å bo

Innsatsområde: Hjelp fra midlertidig til varig bolig

Innsatsområde: Hjelp til å skaffe egnet bolig

 1. Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig.

 2. Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene.

 3. Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder

 4. Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø

 5. Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud.

 6. Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet

 7. Rask bosetting av flyktninger i kommunene

 8. Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig

 

 9. Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon

 

Hovedmål 2 Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet

Innsatsområde: Forhindre utkastelser

Innsatsområde: Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

 10. Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av boligen 10.

11.  Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde en trygg og god bosituasjon.

   

 

Hovedmål 3 Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Innsatsområde: Sikre styring og målretting av arbeidet

Innsatsområde: Stimulere til nytekning og sosial innovasjon

 12. Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

 14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører

 13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne

 

Innsatsområde: Planlegge for gode bomiljø

 15. Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av god kvalitet.

 

Kunnskapsutvikling og erfaringsdeling

Kunnskapsutvikling, erfaringsdeling og innovasjon er prioriterte aktiviteter i programmet.

 

Kommunen skal basere sitt programarbeid på et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og videreutvikle dette grunnlaget gjennom avtaleperioden. Husbanken bidrar med statistikk i form av faktaark om Husbankens låne- og tilskuddsordninger, demografi og boligmarked mv.

 

Husbanken vil tilrettelegge for læringsarenaer for å utvikle og dele kunnskap og erfaring mellom partene i programarbeidet. Partene skal dele kunnskap og erfaring gjennom egne kommunikasjonskanaler. Videre skal kommunene sammen med Husbanken og andre samarbeidsaktører bidra inn i den digitale læringsplattformen Veiviseren Bolig for velferd (veiviseren.info).
 

Programmet skal videreføre nettverksarbeidet fra forrige avtaleperiode.