75 55 50 00

Du er her:

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" (jf. forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 1). Det er delmål for hver ordning. Tilskuddet beregnes med en sats pr. dyr eller dekar areal. Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd til husdyr
 • Tilskudd til dyr på beite
 • Tilskudd til dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
 • Tilskudd til bevaringsverdige storferaser
 • Omleggingstilskudd til økologisk landbruk
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distrikts- og kvalitetstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd til potetproduksjon i Nord-Norge

Det er foretak som kan søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. For å være berettiget tilskudd må foretaket fylle visse vilkår.

Foretaket må:

 • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha  organisasjonsnummer)
 • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer
 • enten være registrert i Merverdiavgiftsmanntallet eller ha hatt en omsetning på minimum kr 20 000 de siste 12 månedene før registreringsdatoen.

Foretak som kun driver med birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer.

Foretaket må disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for.

Alt areal skal som hovedregel høstes eller avbeites minst én gang i løpet av vekstsesongen for å være berettiget tilskudd. Blant annet har nyplanta frukt- og bærfelt har unntak fra dette kravet.

Foretaket må ikke ha et for tett samarbeid med andre foretak som søker tilskudd til samme produksjon (driftsfellesskap). For nærmere informasjon om dette se kapittel 4, rundskriv 22/2012. Se også Spørsmål og svar: Hva er driftsfellesskap?

En person kan ikke være medeier i mer enn ett foretak som søker tilskudd til husdyr (med unntak for samdrifter i melkeproduksjon), og mer enn ett foretak som søker tilskudd til samme vekstgruppe.