Praktisk hjelp i hjemmet

Pris på tjenesten: kr 460,-.

I proposisjon til Stortinget (Prop. 1 S 2017-2018) er maksimal egenandel per måned for praktisk bistand for de med inntekt under 2 G, justert fra 200,- til kr 205,-

Fastsatte maksimalpriser pr. måned
Husstander med inntektPris pr mnd
Inntil 2G
kr 205,-
2-3G
kr 1.150,-
3-4G
kr 1.840,-
4-5G
kr 3.220,-
5-6G
kr 4.140,-
6-7G
kr 5.060,-
7-8G
kr 5.980,-
8-9G
kr 6.900,-
Og så videre - f.eks. 11-12G     
kr 9.660,-

Det er husstandens felles nettoinntekt før særfradrag i henhold til skattelisten 2016 og det er grunnbeløpet fastsatt 1.5.2017, kr 93.634,- som legges til grunn ved fastsettelse av egenandel.

Når praktisk bistand ytes til ektepar/samboere hvor begge har tildelt tjeneste, skal betaling begrenses ved at timer sees samlet.

Trygghetsalarm

Alle som har behov for trygghetsalarm får dette gratis fra 01.08.2016 (PS 15/127). Dette er vedtatt videreført for 2018.

Matombringing

Pris for leverte middag/frokost/kvelds:

Middag:          84,- pr stykk.
Frokost:          29,- pr. stykk.
Kvelds:           29,- pr. stykk.

Avbestilling og oppsigelsesfrist er 14 dager

Transport

Avdelingens brukere som benytter seg av kommunal transportordning må betale en billettpris på kr 42,-.

Korttidsopphold i institusjon - dagopphold og nattopphold

Egenandel for dag- og nattopphold: 80,- pr. dag/natt. (Prop. 1 S 2017-2018).

Korttidsopphold i institusjon - døgnopphold

Egenandel for døgnopphold: 160,- pr. døgn (Prop. 1 S 2017-2018).

Brukeren betaler for antall liggedøgn. Har brukeren vært på institusjon i minst 60 døgn pr kalenderår, kreves det vederlag som for langtidsopphold. Det samme gjelder for rehabiliteringsopphold.

Langtidsopphold i institusjon

I følge § 3 i forskrift om egenandeler skal det av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp per år, kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.

Friløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes til kr 8.200,- jfr. Prop 1 S (2017-2018) og Stortingets vedtak om endring av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

De som mot eget ønske får opphold i dobbeltrom, få redusert egenandel ved at det tilstås et fribeløp på kr 39.300,-.