Rådet kan uttale seg og gi råd om saker som angår mennesker med funksjonsnedsettelse, og skal være en pådriver for å sette saker som er viktig for personer med nedsatt funksjonsevne på den politiske dagsorden.

Om rådet for personer med funksjonsnedsettelse

  • Oppnevnes av bystyret for kommunevalgperioden, altså for 4 år.
  • 7 medlemmer. 4 medlemmer skal foreslås av interesseorganisasjoner og 3 medlemmer skal være politikere.
  • Partipolitisk uavhengig.
  • Har taletid i bystyrets møter.

Medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer i perioden 2019 -2023.

Møter

Møteplan og saksdokumenter.

Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse

Bufdir har utarbeidet en veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse med utgangspunkt i forskrift om medvirkningsordninger som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet. Veilederen supplerer forskriften og inneholder informasjon og tips om arbeidet i rådene.

Veilederens nettadresse er: https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/