75 55 50 00

Du er her:

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2016-2020

Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Innenfor disse rammene er kommunene tillagt et betydelig ansvar og en stor frihet til å utforme sin egen lokale alkoholpolitikk.

Bystyret vedtok 16.06. 2016 i sak 16/109 retningslinjer for Bodø kommunes alkoholpolitikk for perioden 01.07. 2012 - 30.09. 2020.

Bodø kommunes målsetting

 • Bevillingspolitikken i Bodø kommune skal være i samsvar med alkohollovens formål, og skal innrettes etter lokale forhold slik at formålet oppnås.
 • Målet med bevillingspolitikken er å bidra til at salgs- og skjenkestedene gis stabile og forutsigbare rammevilkår og hindre illojal konkurranse.
 • Folkehelseperspektivet skal vektlegges ved behandlingen av bevillingssaker.
 • Kontrolltiltak med et passende reaksjonsmønster skal være et sentralt virkemiddel for å sikre at salg og skjenking av bevillingspliktig alkohol skjer i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Reaksjonene skal dessuten bidra til ryddige bransjeforhold.
 • Gjennom programmet Ansvarlig Alkoholhåndtering skal kommune, politi og skjenkenæring samarbeide for å skape en tryggere by og tryggere uteliv ved å unngå overskjenking og skjenking til mindreårige. Programmet skal minske rusrelatert vold gjennom ansvarsfull skjenking av alkohol.

Bodø kommune vil gjennom deltakelse i programmet bidra til:

 • Strukturert samarbeid mellom kommune, politi og skjenkenæring.
 • Kvalitetssikring og videreutvikling av skjenkekontrollen.
 • Å avholde kurs for bevillingsinnehavere og ansatte i næringen.

Salg av alkoholholdig drikk

1. Salgstidene for øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol fastsettes til

 • kl. 08.00 – 20.00 på hverdager, og til
 • kl. 08.00 – 18.00 på lørdager og dager før helligdag.

På søn- og helligdager, 1. og 17.mai kan salg av øl og rusbrus ikke finne sted.

2. Det gis tillatelse til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i dagligvarebutikkene.

3. Bevilling kan ikke gis før eventuelle fordringer fra skatte- og avgiftsmyndighetene er betalt, eventuelt at nedbetalingsavtale er inngått. I sistnevnte tilfelle forutsettes det at avtalen overholdes. Historikk med manglende innlevering av oppgaver/ betaling kan medføre mangelfull vandel.

4. Det forutsettes at bedriften har tilfredsstillende internkontrollrutiner for salg av alkoholholdig drikk, og at bevillingshaver har godkjente arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Bodø kommune ønsker at dette dokumenteres ved at kopi av arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for alle ansatte innsendes.

5. Bevillinger for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 gjelder videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. alkoholloven § 1-6. Det må likevel søkes om ny salgsbevilling i følgende tilfeller:

 • I virksomheter der det er avdekket alvorlige eller svært alvorlige brudd på alkohollovens bestemmelser i løpet av siste bevillingsperiode.
 • I virksomheter der det er avdekket brudd på vandelskravet for bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, jf. alkoholloven § 1-7b.
 • Andre særlige grunner til at bevillingen bør vurderes på nytt.

Skjenking

1. Skjenking av:

 • alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan skje fra kl. 06.00 - 03.00 alle dager
 • alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 - 03.00 alle dager.
 • Skjenkestedet skal stenge 30 minutter etter skjenketidens slutt.
  Uteserveringen skal stenge ved skjenketidens slutt.

2. Det innføres ikke tak på antall bevillinger.

 

3. Det gis tillatelse til utendørs servering av alkohol gruppe 3.

 

4. Det gis ikke bevilling for skjenking av alkohol gruppe 3 i skjenkesteder som retter seg mot ungdom, og der aldersgrensen er 18 år. For de steder som har bevilling for alle alkoholgrupper skal alkohol gruppe 3 fjernes fra hyllene ved 18-års arrangement.

5. Dersom det ikke foreligger særlige grunner for det, skal det ikke gis skjenkebevilling til serveringssteder som kombinerer driften med gatekjøkkenvirksomhet, på publikumsarealer under idrettsarrangementer og i virksomheter som er lokalisert i områder for barn og unges fritidsaktiviteter.

6. I samsvar med opplæringsloven § 9-5 gis det ikke skjenkebevilling til arrangementer ved grunnskoler eller kombinerte anlegg for skole og andre formål. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak for kombinerte anlegg som benyttes til kulturelle og sosiale formål utenfor skoletiden. I slike kombinerte anlegg kan det gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, primært til lokale ideelle organisasjoner for kulturelle og sosiale formål.

7. Bevilling kan ikke gis før eventuelle fordringer fra skatte- og avgiftsmyndighetene er betalt, eventuelt at nedbetalingsavtale er inngått. I sistnevnte tilfelle forutsettes det at avtalen overholdes. Historikk med manglende innlevering av oppgaver/ betaling kan medføre mangelfull vandel.

8. Det forutsettes at bedriften har tilfredsstillende internkontrollrutiner for skjenking av alkoholholdig drikk, og at bevillingshaver har godkjente arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Bodø kommune ønsker at dette dokumenteres ved at kopi av arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for alle ansatte innsendes.

9. Alle virksomheter som har skjenkebevilling plikter å ha opplæring av egne ansatte om skjenkebestemmelser og alkoholloven. I tillegg er det en forutsetning for skjenkebevillingen at personalet som skjenker alkohol gjennomgår kurs for Ansvarlig Vertskap. Styrere og stedfortredere skal gjennomgå kurset i løpet av de første 6 månedene etter ansettelsen.

10. Arrangementer som får bevilling til skjenking på store områder, f.eks. konserter og festivaler, vil få særlig skjerpet skjenkekontroll.

11. Bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 gjelder videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. alkoholloven § 1-6. Det må likevel søkes om ny skjenkebevilling i følgende

tilfeller:

 • I virksomheter der det er avdekket alvorlige eller svært alvorlige brudd på alkohollovens bestemmelser i løpet av siste bevillingsperiode.
 • I virksomheter der det er avdekket brudd på vandelskravet for bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, jf. alkoholloven § 1-7 b.
 • Andre særlige grunner til at virksomheten bør vurderes på nytt.

 

Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune finner du i menyen til høyre.

For mer informasjon om overgang til sommer- og vintertid se til høyre under relaterte lenker.

For mer informasjon om reaksjonsformer ved brudd på alkohollovens bestemmelser se til høyre under relaterte lenker.

Henvendelser

Har du spørsmål vedrørende Bodø kommunes bevillingspolitikk, kontakt saksbehandler: Linda Rostad, tlf. 75 59 33 14/ 75 55 50 00, e-post: linda.rostad@bodo.kommune.no