Bystyrets vedtak ved oppstart

Bystyret vedtar å sende forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn. Bystyret vedtar samtidig å melde oppstart av planendring av kommuneplanens arealdel 2022 - 2034.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11- 12 og 11- 13.

Informasjon om planarbeidet

Planprogrammet er et program for planarbeidet. I planprogrammet finner du informasjon om hva målet med endringen er, hva som legges til grunn for arbeidet, hvordan prosessen bygges opp, hva vi vil ha fokus på i arbeidet og hvordan medvirkningen skal foregå. Etter at fristen for å gi innspill er gått ut bearbeides planprogrammet og sendes til politisk behandling for fastsettelse. Planprogram, med informasjon om planarbeidet, er tilgjengelig i menyen på høyre side.

Planprogrammet ligger ute til høring og offentlig ettersyn fram til og med den 21. november 2022

NB! Grunnet dårlig vær vil det planlagte folkemøtet bli utsatt til 18. november 2022. Mer informasjon om møtetidspunkt kommer

Kommunen ønsker innspill på ytterligere temaer som bør utredes i planarbeidet og eventuelle merknader til innholdet i planprogrammet.

Det vil bli lagt til rette for folkemøte. Informasjon om tidspunkt og dato for folkemøte vil bli gitt i menyen på høyre side når dette er endelig avklart.

Evt. Innspill til planarbeidet må merkes med saksnr. 2022/4764 og sendes til postmottak@bodo.kommune.no eller Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø. Innspillsfrist er 21. november 2022.