I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og § 17-4 varsles det oppstart av planarbeid for detaljregulering for Steinvollen, Tverlandet, med forhandling om utbyggingsavtale. 

Hensikten med planen er å legge til rette for å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse, med tilhørende uteoppholdsareal og teknisk infrastruktur. Det er tenkt å legge til rette for 22 eneboliger, med egen carport. Atkomst til planområdet vil legges nord i planområdet fra Steinvollveien. Sørlig del av planområdet er planlagt tilrettelagt for parsellhager.

Planarbeidet utføres av NORGESHUS AS på vegne av Byggmester Erling Skipnes AS og Byggpartner AS.

Planen/tiltaket er vurdert imot forskrift om konsekvensutredninger og vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning. Planen er i tråd med overordnet plan.

Referat fra oppstartsmøte og planinitiativ finnes i menyen til høyre. Eventuelle spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til NORGESHUS AS v/Nina Helene Ask, Pb. 161, 7223 MELHUS, eller via e-post til: nina.ask@norgeshus.no

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er satt til 13. februar 23

Relevante dokumenter er tilgjengelig fra menyen til høyre. Og fra meny under ved bruk av mobiltelefon og liknende.