Det varsles om oppstart av planarbeid med forhandlinger om utbyggingsavtale for Rønvikveien 71 m. fl.

Reguleringsplanen utarbeides på vegne av Coop Nordland og NOBL. Norconsult AS er engasjert som plankonsulent i saken og skal utarbeide detaljreguleringsplanen. Det vises til opprinnelig varslingsbrev datert 21.06.2016 og nytt varslingsbrev datert 31.10.2017, samt planforslaget som lå ute på offentlig høring august 2019.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det om utvidelse av planområdet samt nedskalering av planforslaget når det gjelder antall etasjer/byggehøyder, antall leiligheter samt butikkstørrelse. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet.

Revidert planområdet er på ca. 9 daa, og omfatter hele eller deler av eiendommer med gnr. 31 bnr. 328, 342, 346, 348, 349, 400, 548, 604, 839, 840, 1199, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1348, 1349, 1350, 1351 og 1354 samt gnr. 0 bnr. 0 (veiareal). Stormoveien og Elveveien (også de deler som ligger innenfor tilstøtende boligtomter: gnr. 31 bnr. 548, 643, 730 og 1208) er tatt med. Utvidelsen av planområdet skyldes inkludering av tomt med gnr. 31 bnr. 548 som ligger nord i planområdet. Tomta tenkes brukt til felles leke- og uteoppholdsareal, gjesteparkering samt renovasjon.

Eventuelle merknader/innspill til nytt varsel skal sendes skriftlig til Norconsult AS v/ Soia Rahasindrainy, Pb 234, 8001 Bodø, eller e-post: soia.rahasindrainy@norconsult.com innen tidsfristens utløp den 28. november 2022.

Relevante dokumenter er tilgjengelig fra menyen til høyre. Og fra meny under ved bruk av mobiltelefon og liknende.