Vedtak:

 «Plan- og miljøutvalget vedtar endringene av områdereguleringsplan for Molobyen, PlanID 2017005 slik det fremgår av saken. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd.»

Endringene består i mindre justeringer av bestemmelser og plankart knyttet til område uten videre detaljplankrav, dette for å forenkle gjennomføringen av planen og unngå behov for dispensasjoner. Det har også blitt gjort mindre endringer knyttet til gjennomføring av midlertidige tiltak for å fremme aktivitet og endring, f.eks kunstprosjekter.

Vedtaket kan påklages innen 23. mai 2023.

Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak 2017/4829.

Eventuelt krav om erstatning og/eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være framsatt innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre. Under ved bruk av smarttelefon o.l.