Vedtak
Bodø bystyre vedtar detaljreguleringsplan for Skoleveien 9. Planen er vist på plankart med planID 2021006, datert 02.08.2022 med tilhørende bestemmelser datert 02.08.2022 og planbeskrivelse datert 02.08.2022.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12, 1. ledd.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av et behandlingssenter for unge med tilhørende utearealer, atkomst og parkering. Behandlingssenteret vil ha et hjemlig preg for beboerne med nærhet til skoler, helsetjeneste og Symrahaugen friområde. Bygget vil oppføres i 1-2 etasjer med et bruksareal på ca. 1300 m2. Bebyggelsen skal ha god estetisk kvalitet gjennom valg av form, stil, volum, skala, høyder, fasadeuttrykk, materialbruk, fargesetting, og tilpasning til eksisterende bebyggelsesstruktur. Bebyggelsen er plassert øst på tomta av hensyn til solforhold, skjerming mot vind og innsyn og for å gi rom for flytting av atkomst til parkering. Utearealene vil opparbeides som hage med vegetasjon. Eksisterende bebyggelse skal rives. Planforslaget omfatter også oppgradering av gang- og sykkelveien og vil skape tydelig skille mellom kjørevei, parkering og arealer for myke trafikanter, noe som vil gi økt trafikksikkerhet i området.

Eventuell klage merkes med saksnummer 2021/4768 og stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved marit.lunde@bodo.kommune.no. Frist for å klage på vedtaket er 31. oktober 2022. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. 

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre, eller nederst dersom du leser dette på liten skjerm.