Plan- og miljøkomiteen i Bodø kommune vedtok i møtet 26.1.2022 å sende utkast til temaplan overvann på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med temaplan for overvann er å tydeliggjøre lokale problemstillinger og gi eksempler på mulige løsninger etter prinsippene om lokal overvannshåndtering samt sikre solide og miljømessige gode løsninger.

 For å få en oppsummering av planen henvises det til følgende lenke: Temaplan Overvann 2022 - 2026 (arcgis.com)

Arealbruksendringer med økt andel tette flater og et aldrende ledningsnett for avløp gir utfordringer med å håndtere hurtigere avrenning av vann ved store nedbørshendelser.  Kapasitetsproblemer i ledningsnettet vil medføre vann på avveie. Dette er dette vannet som temaplan for overvann belyser nærmere.

 «Overvann er vann som renner av på overflaten fra tak, veger, og andre tette flater etter nedbør, stormflo eller smeltevann».

I arbeidet med temaplan har vi snudd byen “opp ned” og tatt utgangspunkt i erfaringer og kunnskap om dagens overvannshåndtering. Vi har flere sårbare områder på grunn av dagens håndtering og dette vil forsterkes i et fremtidig klima med endringer i temperatur og nedbørsmengder.

Ledningsnettet i Bodø består av ca. 50 % fellesledninger som håndterer både overvann og kloakk. Mer nedbør vil medføre mer uønsket vann inn til avløpsrenseanlegget, og dermed redusert renseeffekt og mer urenset kloakk ut i havet utenfor Bodø. Overvann som renner på tette flater, sprer forurensning som tungmetaller og andre miljøgifter. Når overvannet kommer på avveie kan det på sin vei mot havet gjøre store skader på bygg, infrastruktur og naturområder. 

Fysisk utgave av temaplan ligger også til offentlig ettersyn på Servicetorget, Bodø rådhus og Stormen bibliotek.

Nærmere opplysninger om planen fås ved henvendelse til kontaktperson, Marit Elveos, Marit.Elveos@bodo.kommune.no.

Frist for innsending av uttalelser er 18. mars 2022.

Innspill kan sendes via https://skjema.onacos.no/Bodo/skjema/BKO250/ 

Innspill kan også sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eller Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø. Husk å oppgi saksnummer:2021/4085.