Leder for byutvikling har etter delegert myndighet vedtatt at forslag til detaljregulering for Drangsethaugen, Valnes, kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

I planforslaget er det lagt til rette for frittliggende småhusbebyggelse, fritidsbebyggelse, konsentrert fritidsbebyggelse ved sjøen, havneområde i sjø, samt flere friområder.

Videre er det lagt til rette for energianlegg, kommunaltekniske anlegg og bolig/tjenesteyting. Eksisterende veier er regulert inn, i samsvar med dagens situasjon, samt nye internveier og p-plasser i feltet.

Planforslaget er ute til høring og offentlig ettersyn på følgende steder: Servicetorget i Bodø rådhus og Stormen bibliotek. Plandokumentene finnes også på kommunens hjemmesider: www.bodo.kommune.no/planprosesser.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til saksbehandler: Kjetil.Christensen@bodo.kommune.no

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø, eller til postmottak@bodo.kommune.no merket sak 2021/899. Høringsfristen er 27. desember 2021.