Det planlegges to bygg i planområdet, ett mot nord og ett mot sør, adskilt av uteareal på lokk. Bygget mot nord er planlagt med tre etasjer. Bygget mot sør planlegges med seks etasjer. 

Endringssøknaden er utarbeidet av Norconsult AS har på vegne av Bodø Invest AS. Byutvikling vurderer at endringene ikke tilsidesetter hovedhensikten med planen, og at endringene kan behandles innenfor rammene av pbl. §12-14, en forenklet prosess med høring av berørte parter og vedtak i plan- og miljøutvalget.  

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig i menyen til høyre (nederst dersom du leser dette på mobil).  

 Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2018/3664 og sendes: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no. Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 14. januar 2023.