Byutvikling har mottatt to separate søknader om endring av planen, en fra Molobyen Utvikling As og en fra Curated Urban Nature: Kunstpause!

Hensikten med endringsforslagene er å gjøre mindre endringer i plankartet og bestemmelsene for de første byggeområdene etter detaljprosjektering. Dette for å forenkle gjennomføringen av planen. I tillegg foreslås det å justere bestemmelsene for å bedre legge til rette for midlertidige prosjekter som kan skape aktivitet i området.

Byutvikling vurderer at de foreslåtte endringene er i tråd med hovedhensikten med planen, og at de bidrar til gjennomføring av planen. Det følger av dette at endringene kan behandles innenfor rammene av pbl. §12-14, en forenklet prosess med høring av naboer og berørte parter med påfølgende vedtak i plan- og miljøutvalget.

Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2017/4829 og sendes: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller postmottak@bodo.kommune.no.

Frist for innsending av uttalelser/merknader til plansaken er satt til 30. mars 2023

Dokumentene tilhørende plansaken er tilgjengelig i menyen til høyre. Ved bruk av mindre skjerm, som smarttelefon ligger menyen under.