Leder Byutvikling har etter delegasjon, gitt i medhold av Bodø kommunes delegasjonsreglement, behandlet påfølgende sak og fattet slikt vedtak:

Leder Byutvikling vedtar å legge forslag til endring av reguleringsplan for del av Mølnbakken, Tverlandet, ut på begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan – og bygningslovens § 12 – 14, andre ledd.

Endringene i reguleringsplanen handler om å flytte regulert uteoppholdsareal fra vest til sør på tomta, øke andelen av utbyggingsområdet som kan bygges opp til 4 etasjer og fjerne krav om utadrettede funksjoner og fellesarealer i byggets 1.etasje. Det foreslås å etablere 8 parkeringsplasser på bakken. I tillegg gjøres det andre mindre endringer i planbestemmelser og plankart.

Endringene er nærmere redegjort for i saksframlegget og i søknad om reguleringsendring med tilhørende vedlegg. Dokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre (nederst dersom du leser dette på mobil).

For digital 3D-modell klikk her. Det gjøres oppmerksom på at moddelen er en illustrasjon som viser en mulig bebyggelse innenfor planen.

Frist for å komme med innspill er satt til 20. mars 2023. Innspill merkes med saksnummer 2022/42 og sendes til: Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no