Vedtak

Bystyret vedtar å fastsette planprogram for kommuneplanens arealdel 2022 – 2034, datert 14.02.2021.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 11-13

Bodø skal være en by for alle. Den kraftige prisveksten på boliger bidrar til økt ulikhet og hever terskelen for å komme inn på boligmarkedet. I arbeidet med ny arealdel skal det vurderes hvorvidt, og eventuelt på hvilken måte, kommunen kan bidra til sosial boligbygging ved å stille krav i reguleringsplaner.

 

Planprogrammet er nettopp det - et program for planarbeidet. I planprogrammet finner du informasjon om hva målet med rulleringen er, hva som legges til grunn for arbeidet, hvordan prosessen bygges opp, hva vi vil ha fokus på i arbeidet og hvordan medvirkningen skal foregå.

Planprogrammet og mer informasjon om planprosessen er tilgjengelig på kommunens egen side om planprosessen.

Fastsettelse av planprogram er et prosessuelt vedtak og kan ikke påklages.