Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens masterplan og skal gi retning for utvikling av bodøsamfunnet de neste tiårene. Planen er nå på høring, og du kan gi høringsinnspill både i tekst og ulike former for bilder. Fristen for høringsinnspill er 1. september 2024.

Les høringsutkastet

Høringsutkast: Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi (PDF) (1MB)

Les lenger ned på siden en kort oppsummering av innholdet i planen.

Send oss dine visuelle høringsinnspill

Vi inviterer deg til å sende visuelle innspill: tegninger, foto, grafikk, maleri, skisser osv. Visuelle innspill vil kunne gi presise ideer, visjoner og kommentarer til Bodøs framtid. Samtidig er det med på å utvide ytringsrommet og innbyggerinvolveringen i kommunen, og på den måten ivareta grunnleggende prinsipper i samfunnsplanen og all offentlig planlegging.

De visuelle innspillene behandles på samme måte som de skriftlige; Administrasjonen gjennomgår det innsendte materialet, som også legges ved den politiske saken når denne oversendes bystyret i slutten av september.

Å gi visuelle innspill sidestilles med skriftlige eller muntlige innspill i høringsperioden. Det følger derfor ingen honorar eller vederlag ettersom dette ikke er å regne som en offentlig anskaffelse, men som en offentlig ytring i forbindelse med utforming av kommuneplanens samfunnsdel. Det stilles ingen krav til formell bakgrunn til innsender. Det er mulig å sende inn tidligere arbeider og skisser fra andre prosjekter, så lenge det er relevant for samfunnsplanens formål. 

I perioden 10. august til 1. september er det mulig å presentere inntil 20 visuelle innspill som plakater i busskurene på linje 2. Innsendere som ønsker å bruke denne visningsarenaen må levere innspillet i digitalt format med høy oppløsning som kan skaleres opp i minimum 120x175 cm. Fristen for å sende inn innspill som kan presenteres i busskurene, er 1. august.

Adresser for å sende innspill

Tekstlige og visuelle høringsinnspill merkes med saksnummer 2023/9471 og sendes til postmottak@bodo.kommune.no eller Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø.

Høringsfristen er 1. september 2024.

Hva skal Bodøsamfunnet være i framtida?

I høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel vises det at Bodø/Bådåddjo er en allsidig kommune i rask utvikling. De neste tiårene vil vi møte en rekke utfordringer vi må løse. Og vi vil kunne skape et hav av muligheter - sammen. 

Vi ønsker innbyggernes forslag, ideer og meninger om hvordan Bodø og livene vi lever her kan utvikles best mulig. Hva gjør livet godt å leve i Bodø? Hva bør forbedres? Hva bør vi satse på i utviklingen framover?

Samfunnsplanen løfter blikket langt fram i tid, og retter fokus mot noen satsingsområder vi i Bodø har spesielt gode forutsetninger for å lykkes med, og som møter utfordringene på en god måte.

Følgende fire satsingsområder og underliggende strategier er på høring: 

Folk, fellesskap og bli-lyst

 • Bodøs innbyggere skal ha tilbud og tjenester som gir god folkehelse og gode oppvekst- og levekår
 • Bodø skal ha et inkluderende arbeids- og næringsliv, som lykkes med rekruttering
 • Bodø skal ha attraktive og gode lokalsamfunn
 • Bodøs innbyggere opplever tilhørighet og mulighet for deltakelse og påvirkning
 • Bodø skal ha et variert fritids- og kulturliv

Ansvar for natur og klima

 • Bodø skal redusere direkte og indirekte klimagassutslipp
 • I Bodø skal vi bevare, styrke og restaurere natur
 • Bodø skal ha et konkurransedyktig og sirkulært næringsliv
 • Bodø skal være mer selvforsynt med grønn og/eller ren energi og bruke den effektivt
 • I Bodø skal det være enkelt å velge miljøvennlige og leve gode liv med lavt forbruk

Trygt samfunn, robust beredskap

 • Bodø skal jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap
 • Bodø skal ha en sikker kritisk infrastruktur og evne til å utføre kritiske samfunnsfunksjoner
 • Klimatilpasning skal være en integrert del av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 • Bodø skal ha en robust mat- og forsyningsberedskap
 • Bodø kommune skal være en tydelig og profesjonell totalberedskapsaktør

Innovasjon og endringskraft

 • Bodø skal være en internasjonal arena for forskning, utvikling og innovasjon
 • Bodø skal gå i front for grønn konkurransekraft knyttet til FoUI-sektoren
 • Bodø skal være en attraktiv student- og universitetsby
 • Vi vil utvikle og styrke kommunale tjenester – kompetanse, kvalitet og innovasjon i alle ledd

Presisering: Med «ren energi» menes alle typer energi som ikke har fossilt utslipp. I tillegg gjelder dette kjernekraft.

Fakta om kommuneplanens samfunnsdel 

 • skaper en forståelse for de langsiktige utfordringene vi står overfor, hvilke ressurser vi har tilgjengelig og hvilke krefter som kan spille på lag
 • har et tydelig og sterkt innbygger- og samfunnsperspektiv, og er sektorovergripende
 • er politikken og administrasjonens viktigste styringsverktøy for bystyreperioden
 • definerer tydelige og relevante samfunnsmål fram mot 2036, med satsingsområder og tilhørende strategiske veivalg som underbygger miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig vekst
 • gir føringer for annet planarbeid i kommunen og de økonomiske hovedprioriteringene i kommunens handlings- og økonomiplan
 • har en visjon for hele kommunen - denne blir samfunnsplanens tittel
 • arealstrategien er broen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og peker på hvordan arealbruken skal bidra til å løse målene i samfunnsdelen