75 55 50 00

Du er her:

Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage og grunnskole. I tillegg bidrar vi med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehage og skole gjennom ressursteam, kurs og konsultasjoner til de ansatte.

PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte behov får best mulig vilkår for læring og utvikling.

PPT Bodø kommune er organisert som en desentralisert tjeneste. PPT skole har i hovedsak kontor på de ulike skolene,  mens PPT 0-6 år har kontorplass i Speiderveien 4.
Leder for tjenesten, Evy Jeremiassen, har kontor på Rådhuset.

Postadresse:
 PPT Bodø kommune
 Postboks 319, 8001 Bodø
 Tlf.: 75 55 60 49

E-post: evy.jeremiassen@bodo.kommune.no