75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Planprosesser i Ny by Ny Flyplass

Bodø har i lengre tid jobbet mye med tanker og visjoner rundt Ny by – Ny flyplass. Det er laget skisser og det er tenkt store tanker, det er gjort politiske vedtak, midler er blitt øremerket og det er diskutert opp og i mente hva, hvem, hvor. Imidlertid er det ikke før nå at Bodø kommune og samarbeidspartnerne begynner med konkretiseringen av prosjektet, og har en ikke måttet holde tunga rett i munnen før, så er det nødvendig nå.

Det er mange prosesser som løper samtidig og det er mange som jobber med utviklingen av Bodø. Ny By – Ny Flyplass er et av de største utviklingsprosjektene kommunen står ovenfor. Det vi med sikkerhet vet om området er at det skal ligge en flyplass lengre sør enn hva nå forekommer, og bykjernen i Bodø skal således bygges videre sørover. Det vi også vet er at denne bydelen skal gi Bodø enda en ting å være stolt av! Vi skal ved hjelp av nye tenkemåter være den byen i Norge som har vilje til å møte fremtidens utfordringer. Gjennom smart by, nullutslippstankegang, grønne verdier, gjenbruk, sirkulære prosesser, ZEN og ikke minst mennesket, du og jeg, i sentrum, skal vi bygge Bodø inn i fremtiden og sette spor i historien.

Selv om det er mange prosesser som foregår er det noen som må gå sin gang for at noe som helst skal kunne skje i området. Dette er de arealmessige prosessene, de som ut fra lovverket (Plan – og bygningsloven) gir mulighet til utvikling samt legger de overordnede føringene og premissene for utviklingen i området. 

Kommunen har delt utviklingen i to planer jf. Plan- og bygningsloven. Dette er gjort fordi det er ulike tidshorisonter for de ulike arealene i planen:

Ny flyplass skal stå klar mellom 2024 og 2026, for at dette skal kunne skje må Avinor starte søknadsprosessen om konsesjon for bygging av ny lufthavn i løpet av 2019. For at Avinor skal kunne søke konsesjon må det ligge en reguleringsplan til grunn. Bodø kommune lager derfor en områdereguleringsplan for ny lufthavn.

Hensikten med områdereguleringsplanen for ny lufthavn er å sette de juridiske rammene som skal ligge til grunn når vi skal bygge Bodøs nye lufthavn. Dette gjelder for eksempel arealbruk, parkering, høyder, kartlegging av verdier og vern etc. Områdeplanen gjelder for de arealene som skal benyttes til den ny lufthavnen. Denne vil derfor kun være en liten, men viktig del av hele den nye bydelen. Områdeplanen har til hensikt å være så detaljert at videre reguleringsplaner ikke skal være nødvendig å utarbeide.

Den andre prosessen som føres av kommunen er kommunedelplan for ny bydel. Denne planen skal vi bruke mer tid på, den skal vi alle være med å utvikle. Ofte kan det virke som om kommunen kommer med planer, helt ut fra det blå, bestemt på et tidspunkt og et nivå som ingen egentlig vet når eller hvor er. Dette ønsker Bodø kommune å endre. Gjennom kommunedelplanen skal befolkningen få være med. Vi skal bygge Bodø sammen, inkrement for inkrement. Det vil si: stein for stein, del for del. Det første steget kommunen tar for å komme nærmere inn til deg som innbygger, er å åpne byens ByLab.