75 55 50 00

Naturforvaltning

articleimage

Strandå/Os landskapsvernområde. Landskapsvernområdet har dyrelivsfredning på grunn av et sårbart fugleliv i dalføret.

Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap, gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter og å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser. Den utgjør en del av miljøforvaltningen, som er en samlebetegnelse for aktiviteter som sørger for å regulere samfunnets påvirkning av miljøet, slik at den ligger innenfor de grensene samfunnet kan akseptere.

Norge ratifiserte i 1993 konvensjonen om bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Norge har også sluttet seg til en internasjonal IUCN-kampanje om vern av nye arealer fram mot 2010, som vil gjøre at landet har vernet nær 15 prosent av sitt landareale. Politisk vilje er som nevnt over til stede, mens Norges industrihistorie viser et motsatt bilde.

Biodiversitet er mangfoldet i alt liv og naturlige prosesser på jorda, inkludert variasjonen innen arter, mellom arter og i økosystem. Biodiversiteten er truet av at habitater forsvinner, at arter utryddes, forurensing, klimaforandringer og overbefolkning.

Bodø kommune sin særegne natur kan bli gull verd i framtida.

”Liv på planeten vår er begrenset, men heldigvis kan jeg fryde meg over tanken på at det skal leve mennesker her etter meg. Samtidig er det ille å etterlate seg noe som er litt mindre verdt. Og kloden er faktisk mindre verdt nå enn for noen tiår siden.” Jostein Gaarder

Nasjonalparker i Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark. Sjunkhatten nasjonalpark er et stort, sammenhengende og tilnærmet urørt fjellområde med omkransende fjordsystemer. Landskapet er preget av breerosjon med både spisse topper og avrundete fjell, bratte fjellsider, dalbotner og morener.

Området er rikt på elver og vann, hvorav viltre fjellelver særpreger landskapet. Området har store og varierte landskapskvaliteter. Nasjonalparken ligger i Bodø, Fauske og Sørfold kommuner.

Saltfjellet–Svartisen nasjonalpark. Saltfjellet–Svartisen er Norges mest variasjonsrike nasjonalpark. Fra den ville Nordfjorden i vest strekker parken seg via høge fjell og evig is til frodige fjellbjørkedaler med stilleflytende elver. Lengst øst går parken over i Saltfjellets åpne fjellvidder med store løsmasseavsetninger fra istida. 

Svartisen dekker 370 km2 og er Nord-Skandinavias største isbre. Kalkrik berggrunn gir en rik flora med flere sjeldne arter. I de tradisjonelle reindriftsområdene finnes en enestående samling av samiske kulturminner.

Andre vernede områder i Bodø kommune

Bliksvær naturreservat. Naturreservatet omfatter hovedøya Bliksvær, Kjærvær, Terra, Sjursholmen, Grønnholmen, Skjoldsholmen, Tørrisøya og Einarsholmen. Til sammen er arealet 43 195 dekar, hvorav 37 355 dekar sjøareal. Området er vernet for å ivareta et tilnærmet urørt kystområde med store faglige verdier innen både zoologi og botanikk. Bliksvær naturreservat har dyrelivsfredning.

I august 2002 ble Bliksvær naturreservat opptatt som ramsarområde og anerkjent som et av verdens viktigste våtmarksområder.

Børvatnet naturreservat ligger ved Børvatnet. Naturreservatet er på 588 dekar. Området er vernet for å bevare den nest største kjente mariskoforekomsten i Norge

Fjære naturreservat. Naturreservatet har et areal på 699 dekar, hvorav 386 dekar sjøareal. Området er vernet for å ivareta et verdifullt kystområde med blant annet et særegent sanddynesystem.

Gåsvatnan landskapsvernområde ligger i Beiarn, Bodø og Saltdal kommuner og grenser til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Området ble opprettet i 1989 og er på 119,312 km². Landskapsvernområdet er opprettet på grunn av et interessant dyreliv, planteliv og geologi.

Karlsøyvær naturreservat med fuglelivsfredning. Naturreservatet har et areal på 49 365 dekar, hvorav 41 944 dekar sjøareal. Området er vernet for å ivareta et verdifullt kystområde med verdier både innen zoologi/ornitologi og botanikk. Området er viktig som hekkeområde for fugl.

I august 2002 ble Karlsøyvær naturreservat opptatt som ramsarområde og anerkjent som et av verdens viktigste våtmarksområder.

Ljønesøya naturreservat. Naturreservatet omfatter Ljønesøya i Skjerstadfjorden, og grunnområdet rundt øya. Området har et areal på 3 524 dekar, hvorav 3 037 dekar sjøareal. Området er vernet for å ivareta den viktigste hekkelokaliteten for ærfugl i Skjerstadfjorden.

Loddvatnet naturreservat. Naturreservatet omfatter Loddvatnet i Misværdalen. Området har et areal på 45 dekar, hvorav 15 dekar landareal og 30 dekar ferskvann. Området er vernet for å bevare et lite våtmarksområde med stor regional verneverdi, særlig på grunn av områdets viktige funksjoner som trekk-, beite- og hekkeområde for våtmarksfugl.

Myrnesset naturreservat. Naturreservatet har et areal på 220 dekar. Området er vernet for å bevare et variert myrkompleks fra lavlandsområdene i Nordland.

Seinesodden naturreservat. Naturreservatet ligger ved Seines på Straumøya. Området har et areal på 580 dekar, hvorav 190 dekar landareal. Området er vernet for å bevare et rikt våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig av hensyn til områdets rike fugleliv og den sårbare strandengvegetasjonen.

Skjelstad naturreservat. Naturreservatet har et areal på 400 dekar, hvorav 230 dekar sjøareal. Området er vernet for å ivareta et verdifullt kystområde med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv.

Skånland naturreservat. Naturreservatet har et areal på ca 6 700 dekar. Området er vernet for å bevare et skogområde med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene.

Strandå/Os landskapsvernområde. Landskapsvernområdet har dyrelivsfredning på grunn av et sårbart fugleliv i dalføret. Området ble opprettet i 1983 og er på 16,6 km². Landskapsvernområdet grenser til Strandåvassbotn naturreservat.

Strandåvassbotn naturreservat. Naturreservatet har et areal på 6 300 dekar, hvorav 600 dekar vannareal. Området er vernet for å bevare et større urørt våtmarksområde i sin naturlige tilstand, og verne om et spesielt interessant plante- og fugleliv. Naturreservatet omfatter dalbunnen og vannene, mens landskapsvernområdet omfatter liene og fjellsidene rundt.

Straumøya naturreservat. Naturreservatet har et areal på 4 470 dekar, hvorav 3 890 dekar landareal og 580 dekar vannareal. Området er vernet for å bevare et viktig våtmarksområde med stor regional verneverdi, særlig på grunn av områdets ornitologiske, myrbotaniske og limnologiske betydning, og dets funksjoner som trekk- og hekkeområde for fugl.

Sundstraumlian naturreservat. Naturreservatet omfatter lia ned mot Sundstraumen. Området har et areal på 1 275 dekar, og er vernet for å bevare en variert furu- og blandingsskog med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene.

Tverlandet naturreservat. Naturreservatet har et areal på 1 047 dekar, hvorav 611 dekar sjøareal. Området er vernet for å ivareta et verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv.

Urskar naturreservat. Naturreservatet har et areal på 1 169 dekar. Området er vernet for å bevare et område med en høy grad av urørthet og særdeles artsrike skogtyper, særlig orkidérik lavurtbjørkeskog.

Østerdalen landskapsvernområde. Landskapsvernområdet har plantelivsfredning da det er et vakkert landskap med interessant zoologi, geologi og dyreliv. Området ble opprettet i 1983 og er på 25,5 km²