Retningslinjer vedtatt i bystyret i møte 25.10.2018.

Retningslinjer for næringsfondet

1. formål

Formålet med fondet er å skape innovasjon og nye arbeidsplasser, legge til rette for næringsutvikling og verdiskapning. Fondet skal også være et ledd i å skape en smartere og mer bærekraftig by. 

Næringsfondet gjelder aktører som er lokalisert i Bodø kommune, men tiltak som har en større regional betydning som er plassert nært kommunen kan også kvalifisere for støtte. 

2. Primære støtteformål

Næringsfondet vil prioritere tiltak og etableringer som bidrar til å løse samfunnsutfordringer og som skaper innovasjon. Aktører som søker innenfor et av disse områdene vil prioriteres: 

 • Marine næringer
 • Opplevelsesbaserte næringer
 • Helse- og omsorgssektoren
 • Luftfart- og transportnæringer

3. Målgrupper

Næringsfondet er åpent for søknader fra alle aktørgrupper - gründere, sosiale entreprenører, næringsliv, akademia, sivilt samfunn og offentlig sektor. Samarbeid mellom ulike aktører vil være positivt. 

Igjennom EØS-lovgivningen for offentlig støtte vil det være aktører som ikke kvaifiseres til søtte fra næringsfondet. Dette gjelder der støtten kan føre til konkurransevriding eller er i disfavør for en annen næringsvirksomhet i kommunen.

4. Støtteformer

Næringsfondet kan tildele midler til direkte støtte. Tildelingen skal dekke kostnader i direkte tilknytning til prosjektet. Støtte kan ikke beyttes som garanti for lån eller gjeldssanering. 

5. krav til søknad og vilkår for utbetaling

Søknader behandles kvartalsvis, med søknadsfrist 15. feb., 15. mai.,15.sepr., 15.nov., og må inneholde følgende opplysninger: 

 1. Fullstendig informasjon om søkeren og medsøkere
 2. Tittel
 3. Prosjektbeskrivelse
 4. Prosjektets formål - en beskrivelse av utfordringen prosjektet skal løse
 5. Målgruppe
 6. Kundegruppe
 7. Hvor mange nye eller omstilte arbeidsplasser prosjektet har som målsetting
 8. Hvordan prosjektet skal profileres
 9. Hvordan prosjektet er koordinert med andre relevante aktører og prosjekter
 10. Hvilke resultater ligger til grunn for målsettingen og hvordan prosjektets effekter skal evalueres
 11. Finansiering: søknadsbeløp, egenkapital og bidrag fra andre offentlige aktører. Økonomiske bidrag fra andre parter skal vedlegges budsjettet, sammen med regnskap for eventuell igangværende aktivitet. Det skal klart fremgå av søknad og budsjett hvilke spesifiserte forrmål Næringsfondtildelingen skal finansiere. 
 12. Budsjett
 13. Eventuelle andre forhold som anes som viktige kan lastes opp

Det forutsettes dokumentert egenandel som ledd i finansieringsplanen. Størrelsen på egenandelen kan variere og vil bli vurdert i forhold til prosjektets karakter. Tiltak kan støttes med inntil 50 % av totale kostnader, avgrenset til maksimalt kr. 500.000,-. Et prosjekt kan ikke gis støtte over lengre tid enn 3 år. 

Utbetaling av støtte vil skje i sin helhet så snart støtten er innvilget. 

Søknaden skal sendes elektronisk på Regionalforvaltning. Her kan du registrere deg og fylle inn søknaden.

6. forvaltning av næringsfondet

Det er formanskapet ved rådmannen som forvalter næringsfondet og som utgjør næringsfondets styre. Bodø kommunes næringsavdeling skal saksbehandle søknadene. Næringsavdelingen ved utviklingsdirektør har fullmakt til å bevilge inntil kr. 200.000,-

7. Sluttrapportering

Det skal avlegges revisorgodkjent regnskap for anvendelsen av tildelte midler. Det skal også utarbeides en sluttrapport for aktivitetene der resultatene vurderes i forhold til spesifikasjonene i punkt 5. Dersom prosjektet har varighet ut over tildelingsåret, skal aktiviteter og ressursbruk spesifiseres i årlige rapporter. 

8. Klagerett

Søkerne har rett til å påklage vedtak. Vedtak om kommunale næringsfond er enkeltvedtak, og kan påklages etter Kommunelovens § 29 og Forvaltningsloven § 28. Klage sendes til kommunen og behandles av kommunens klagenemd.