Midlertidige Retningslinjer for næringsfondet

(Gjelder for 2020)

 

1. FORMÅL

Formålet med fondet er å skape innovasjon og nye arbeidsplasser, legge til rette for næringsutvikling og verdiskapning. Tiltak som raskt kan gi sysselsetting og aktivitet samt utviklingsprosjekter prioriteres

Fondet skal også være et ledd i å skape en smartere og mer bærekraftig by i henhold til føringene i Klima og energiplan 2019-2031 for Bodø kommune -

Fondets geografiske virkeområde er Bodø kommune. Tiltak av overordnet regional betydning lokalisert i kommunens umiddelbare nærhet kan også kvalifisere for støtte.

2. PRIMÆRE STØTTEFORMÅL

De primære innsatsområdene som vil kunne være berettiget støtte er:

 • Marine næringer
 • Opplevelsesbaserte næringer
 • Helse- og omsorgssektoren
 • Luftfart- og transportnæringer
 • Innovasjon som bidrar til å løse miljø- og klimautfordringene

Næringsfondet vil prioritere langsiktige tiltak som bygger opp under disse innsatsområdene som er definert i innovasjonsutvalgets rapport fra 2018 «Bodø 2050 – Der gode ideer realiseres». Næringsfondet vil prioritere tiltak og etableringer som bidrar til å løse samfunnsutfordringer og innovasjon, samt legge til rette for grønne næringer, for eksempel ved å fremme bioøkonomi, avfallseliminering, deling, elektrifisering, ressurseffektivisering og/eller sirkulær økonomi.

3. MÅLGRUPPER

Næringsfondet er åpent for søknader fra alle aktørgrupper - gründere, sosiale entreprenører, næringsliv, osv. Søknader hvor aktørgrupper samarbeider vil bli prioritert.

Midler fra næringsfondet tildeles ikke enkeltforetak som søker tilskudd som er i strid med nasjonale eller internasjonale lover og regler, eller slik at det bidrar til konkurransevridning i disfavør til annen næringsvirksomhet i kommunen, jf. EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

4. STØTTEFORMER

Næringsfondet kan tildele midler i form av direkte støtte. Tildelingen skal dekke kostnader i direkte tilknytning til prosjektet. Støtte kan ikke benyttes som garanti for lån (jf. Kommunelovens § 14-19) eller gjeldssanering. Midler fra tilbakebetaling av lån eller salg av aksjer skal tilbakeføres fondet.

5. KRAV TIL SØKNAD OG VILKÅR FOR UTBETALING

Søknadene behandles fortløpende

 1. Fullstendig informasjon om søkeren og medsøkere
 2. Tittel
 3. Prosjektbeskrivelse
 4. Prosjektets formål - en beskrivelse av utfordringen prosjektet skal løse
 5. Målgruppe
 6. Kundegruppe
 7. Hvor mange nye eller omstilte arbeidsplasser prosjektet har som målsetting
 8. Hvordan prosjektet skal profileres
 9. Hvordan prosjektet er koordinert med andre relevante aktører og prosjekter
 10. Hvilke resultater ligger til grunn for målsettingen og hvordan prosjektets effekter skal evalueres.
 11. Finansiering: søknadsbeløp, egenkapital og bidrag fra andre offentlige aktører. Økonomiske bidrag fra andre parter skal vedlegges budsjettet, sammen med regnskap for eventuell igangværende aktivitet. Det skal klart fremgå av søknad og budsjett hvilke spesifiserte formå Næringsfondtildelingen skal finansiere. 
 12. Budsjett
 13. Eventuelle andre forhold som anes som viktige kan lastes opp. Søkere har adgang til å laste opp to vedlegg.

Det forutsettes dokumentert egenandel som ledd i finansieringsplanen. Størrelsen på egenandelen kan variere og vil bli vurdert i forhold til prosjektets karakter.

Prosjekter som kan få finansiering fra andre offentlige organ, vil normalt ikke få støtte fra Bodø kommunes næringsfond.

Tiltak kan støttes med inntil 50 % av totale kostnader, avgrenset til maksimalt kr. 500.000, -. Et prosjekt kan ikke gis støtte over lengre tid enn 3 år. Utbetaling av støtte vil skje i sin helhet så snart støtten er innvilget. 

Krav om 50 % egenandel kan fravikes.

Støtten fra Bodø kommunes næringsfond må ikke være i strid med EU`s statsstøtteregelverk. Dette innebærer at under saksbehandling må det innhentes opplysninger om andre offentlige tilskudd.

Dersom prosjektet har varighet utover tildelingsåret, skal aktiviteter og ressursbruk spesifiseres i årlige rapporter.

Søknaden skal sendes elektronisk på Regionalforvaltning. Her kan du registrere deg og fylle inn søknaden.

6. FORVALTNING AV NÆRINGSFONDET

Det er formannskapet ved rådmannen som forvalter næringsfondet og som utgjør næringsfondets styre. Bodø kommunes næringsavdeling skal saksbehandle søknadene.

7. SLUTTRAPPORTERING

Det skal avlegges revisorgodkjent eller regnskap godkjent av autorisert regnskapsfører for bedrifter som ikke er revisjonspliktige, for anvendelsen av tildelte midler. Det skal også utarbeides en sluttrapport for aktivitetene der resultatene vurderes i forhold til spesifikasjonene i punkt 5. Dersom prosjektet har varighet ut over tildelingsåret, skal aktiviteter og ressursbruk spesifiseres i årlige rapporter. 

8. KLAGERETT

Søkerne har rett til å påklage vedtak. Vedtak om kommunale næringsfond er enkeltvedtak, og kan påklages etter Kommunelovens § 29 og Forvaltningsloven § 28. Klage sendes til kommunen og behandles av kommunens klagenemd.