Som tiltakshaver er du ansvarlig for å vurdere og undersøke om grunnen i området hvor du planlegger tiltak inneholder miljøgifter over grenseverdien. Hvis grunnen kan være forurenset skal du sørge for å få gjennomført nødvendige undersøkelser for å avklare omfanget av forurensningen. Du er ansvarlig for å utarbeide en tiltaksplan som skal godkjennes av Miljøenheten før Byggesak gir igangsettingstillatelse og tiltaket kan gjennomføres.

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med en forenklet tiltaksplan. Dette avgjør Miljøenheten ut fra en helhetlig vurdering av blant annet størrelse på tiltaket, samt nærhet til kjente forurensningskilder og forurensende virksomhet i fortid og nåtid. Kontakt Miljøenheten med info om planlagt tiltak (inkludert kart, kort beskrivelse av saken og omfang i m2 og m3) hvis du ønsker å få vurdert muligheten for å levere en forenklet tiltaksplan.