Dersom konsentrasjonene av helse- og miljøfarlige stoffer i grunnen er høyere enn fastsatte grenseverdier (normverdier) i forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1 er grunnen definert som forurenset.

Grunn der konsentrasjonen av helse- og miljøfarlige stoffer ikke overstiger anleggsområdets naturlige bakgrunnsverdi regnes ikke som forurenset. I Bodø kommune er det dokumentert at metallet krom finnes naturlig i høyere konsentrasjoner enn nasjonal grenseverdi (normverdi), som er 50 mg/kg. Den lokale grenseverdien for krom (Cr tot) er derfor justert til 100 mg/kg. Det er også funnet verdier av nikkel over normverdien i naturlige og uberørte masser i Bodø, men analyseresultatene gir ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å justere lokal grenseverdi. Likevel anbefaler vi at dette er med i vurdering ved bestemmelser av forurensningssituasjonen på tiltaksområdet