Bodø kommune ønsker å skape et levende og inkluderende lokalsamfunn, og vektlegger mangfold som en ressurs. Kommunens målsetting om inkludering og deltakelse i arbeids- og samfunnslivet omfatter alle – uansett bakgrunn, forutsetninger og funksjonsevne.

Bodø har et økende mangfold i befolkningen og er et flerkulturelt lokalsamfunn. Dette gir nye muligheter når det gjelder verdiskaping, kulturtilbud og trivsel. Gjennom bedre medvirkning ønsker kommunen å inkludere alle borgere i utviklingsarbeidet som pågår.

Utfordringer
Det er mange økonomiske, sosiale og kulturelle faktorer som påvirker mulighet for samfunnsdeltakelse, og dermed tilhørighet til samfunnet. Det er viktig at vi i samfunnsplanleggingen er bevisst på å skape felles møteplasser. Deltakelse i et felleskap med venner på skolen, på arbeid og fritiden er viktig for å mestre hverdagen og forhindre utenforskap.

Innvandrere
Innvandring og mangfold er viktige faktorer for å øke befolkningsveksten i Bodø. Innvandring har de siste årene utgjort mer enn 60 prosent av veksten, og er viktig for å opprettholde befolkningsveksten.  Størst andel innvandrere i Bodø kommer fra europeiske land etterfulgt av Asia og Afrika. Mer enn 64 prosent av innvandrere er sysselsatt.

Bodø kommune skal inkludere tilflyttere og innvandrere slik at de blir aktive samfunnsdeltakere. I inkluderingsarbeidet er det viktig med samspill med familie, frivillige og lokalsamfunnet. Økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og utdanningsforhold er andre viktige påvirkningsfaktorer.