I PS 11/4 fra Komité for levekår (behandles endelig av bystyret 8. des. 2011) står følgende om sammensetning av Dialogforum:

“Dialogforum skal bestå av inntil 10 innvandrerrepresentanter og 3-4 politikere. Andre instanser inviteres inn etter behov. Bystyret oppnevner representantene etter forslag fra berørte grupper. Mangfoldet i det lokale innvandrermiljøet skal komme fram gjennom en utvelgelse som tar hensyn til kjønn, alder, livssituasjon, nasjonalitet og innvandrerstatus. Representantene velges for 2 år. Næring- og utviklingsavdelingen bidrar med sekretariat”

MANDAT DIALOGFORUM

(Vedtatt i bystyret 04.05.06, revidert 24.04.2008)

1. Formål
Dialogforum skal bidra til et inkluderende Bodøsamfunn gjennom positiv dialog mellom lokalsamfunnet og innvandrere

2. Strategi
Dialogforum skal ha følgende funksjon og oppgaver: 

 • Være et forum for gjensidig informasjon
 • Gi råd til politiske og administrative myndigheter
 • Være verksted for utvikling av tiltak som bidrar til mangfold, inkludering og deltakelse. Effektiv språkopplæring, inkluderende arbeidsmarked og gode oppvekstvilkår for barn/unge skal være i fokus
 • Være referansegruppe i saker som berører flerkulturelle forhold, særlig der offentlige tjenester er involvert

3. Sammensetning
Dialogforum skal bestå av inntil 10 innvandrerrepresentanter og 3-4 politikere. Andre instanser inviteres inn etter behov. Bystyret oppnevner representantene etter forslag fra berørte grupper. Mangfoldet i det lokale innvandrermiljøet skal komme fram gjennom en utvelgelse som tar hensyn til kjønn, alder, livssituasjon, nasjonalitet og innvandrerstatus. Representantene velges for 2 år. Næring- og utviklingsavdelingen bidrar med sekretariat 

4. Godgjøring
Dialogforum skal følge kommunale godgjøringsregler

 

Innvandrerrepresentanter:

 1. Iramghan A. Malik
 2. Delvin Chooly
 3. Tomas Lopez
 4.  Lida Zulgei
 5.  Jirde Ali Abdi
 6. Valeria Orudzheva
 7. Rowena Daliva Ryvold
 8. Joanna Skowron
 9. Miguel Gutierrez Castro
 10.  

Politiske representanter:

 1. Lars Christensen (R)
 2. Thor Arne Angelsen (Ap)
 3. Jonny Gulbrandsen (Frp)
 4. Ida G. Johnsen (V)

Politiske vararepresentanter i rekkefølge:

 1. Ola Smeplass (Sp)
 2. Bente Haukås (Krf)
 3. Bishnumaya Adhikari (Ap)
 4. Joakim Sannesvik (H)