75 55 50 00

Må du søke?

Enkle og små ting kan være unntatt søknadsplikt. Små ting kan det være mulig å søke om på egenhånd. Noe må du engasjere fagfolk til for å søke.

Søke med hjelp av fagfolk.

Tiltak som er søknadspliktige og krever bruk av ansvarlige foretak.

I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg søknadspliktig, dersom ikke annet fremgår av unntaksbestemmelser i plan- og bygningsloven eller byggesaksforskriften. Også bruksendring, vesentlig endring eller reparasjon av søknadspliktige tiltak og vesentlige terrenginngrep er søknadspliktige.

Mer om dette i plan- og bygningsloven pbl § 20-2 og  byggesaksforskriften SAK10, kapittel 2.

Dersom du skal søke med hjelp av fagfolk må du engasjere en arkitekt, bygningsingeniør eller liknende, som har det som kreves for å få ansvarsrett.

Ansvarsrett får man gjennom lokal eller sentral godkjenning. Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning. Du kan like gjerne bruke et firma med lokal godkjenning. Disse finner du ingen liste over, men må søke opp selv, for eksempel via Gulesider eller Google.

Søke på egen hånd

Tiltak som er søknadspliktige og kan forestås av tiltakshaver selv

Det er ikke krav om å bruke ansvarlige foretak ved oppføring av mindre tiltak som for eksempel tilbygg opp mot 50 m2, frittliggende bygning på 70 m2 som ikke skal brukes til beboelse eller bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Videre kan tiltakshaver selv forestå oppføring av alminnelig driftsbygning på inntil 1000 m2 BRA og midlertidige byggverk som ikke skal stå utover 2 år.

Mer om dette i plan- og bygningsloven pbl § 20-4 og byggesaksforskriften SAK10, kapittel 3

Du må sette deg inn i lover og bestemmelser når du velger å søke på egenhånd.

Det første du må gjøre er å skaffe deg oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom. Kart og arealplan finner du via vår kartløsning her. Veiledning til kartportalen finnes her. Du kan også vurdere å konsultere fagfolk underveis eller leie inn fagfolk til å søke for deg, selv om ansvarsrett ikke er påkrevd i det du skal søke om.

Unntak for søknadsplikten

En rekke mindre tiltak kan oppføres uten at det er nødvendig med søknad og tillatelse. Unntak forutsetter at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer for området og med bestemmelser i plan- og bygningsloven. Dette innebærer blant annet at reglene om avstand til nabogrense må overholdes.

Eksempler på tiltak som er unntatt fra krav om søknad og tillatelse er redskapsbod på inntil 15 m2, ikke-bærende vegger og enkle installasjoner innenfor en branncelle i eksisterende byggverk, samt utendørs levegger, mindre antennesystem og lokal drenering.

Mer om dette i plan- og bygningsloven pbl § 20-5, byggesaksforskriften SAK10, kapittel 4 og veiledningen til denne. 

Fra 1.juli 2015 kan du bygge mer uten å søke. Mer informansjon om dette finner du her.

Har du spørsmål om bygg og byggesak?

Her finner du svar på vanlige spørsmål. Velg ønsket tema for å se alle spørsmål og svar.