75 55 50 00

Du er her:

Velkommen Landbrukskontoret

Kontoret finner du i Teamgården, Prinsensgate 113 A, 2 etasje i tillegg har vi kontor i Misvær. Landbruksforvaltningen er ansvarlig for å administrere statlig landbrukspolitikk i kommunen. Dette innebærer i stor grad forvaltning av lover og tilskuddsordninger rettet mot jordbruk, skogbruk, utmarksforvaltning samt motorisert ferdsel i utmark. Arbeidsfeltet omfatter blant annnet konsesjonssaker, delings- og omdispneringssaker, skogskjøtsel, drift og forvaltning av skog, vilt og elgforvaltning, ettersøk/avlivning av skadet vilt m.v.

Kommunens landbruksforvaltning har fokus på næringsutvikling i tilknytning til naturressurser, herunder veiledning og saksbehandling vedrørende oppstart av foretak, eiendomsoverdragelser, sameie, jordleie, erverv av tilleggsjord, statlige og kommunale tilskuddsordninger, bedriftsutviklingsmidler og statlige investeringslån.

Saksbehandling skjer hovedsaklig etter: NaturmangfoldslovenJordloven, Konsesjonsloven, Odelsloven,   Skogbruksloven,   Viltloven, Forpaktningsloven, Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer,    Forskrift om nydyrking, Forskrift om plantevernmidler, Forskrift om gjødselvarer  

Andre viktige forvaltningsoppgaver er tilskuddsorninger innen jord- og skogbruk og arealforvaltning i forhold til plan- og bygningsloven.

Næringsutvikling i, eller i tilknytning til landbruket, herunder veiledning, informasjon og saksbehandling vedrørende tilskudd, lån og rentestøtte til investeringer i tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer hos Innovasjon Norge.Velferdsordningen innen landbruket. Formålet er  å yte hjelp ved ferie fritid, og sykdom.

Areal- og naturressursforvaltning

Landbruksnæringen forvalter store deler av arealene i kommunen. Kommunen har ansvar  for å forvalte lover som ivaretar landbrukets arealbehov i forhold til øvrig bruk av arealene. Gjennom tilrettelegginga av tiltak i kulturladskapet og flerbruk i skogen,  er det en viktig oppgave å legge til rette for bevaring og utvikling av miljø- og naturgoder, som alle samfunnsgrupper har nytte og glede av.

Miljøhensyn

Målet om bærekraftig utvikling står sentralt i utnyttelsen av naturressursene. Som følge av dette er det en viktig oppgave å redusere uheldige miljømessige virkninger av landbruksdrift, m.m. Det gjelder blant annet avrenning og erosjon fra jordbruksareal og behandlig av spesialavfall og drift av skog/skogsveier.

Næringsutvikling innen og i tilknytning til landbruket

Midlene fra Innovasjon Norge skal bidra til å skape lønnsomme arbeidsplasser i eller i tilknytning til landbruket og et levende bygdesamfunn.

Bodø kommune har utarbeidet egen næringsplan for landbruket.

Landbruksvikar:                                                                                                                                        Ved behov for landbruksvikar kontaktes Landbrukstjenester Salten på tlf. 75 75 54 44

 

Knut Valberg, landbrukssjef, tlf. 75 55 44 95/75 55 48 10/967 27 200

Thor Arne Nesje, skogbrukssjef, tlf. 75 55 44 92/976 36 290

Finn Erik Skagen, konsulent, tlf. 75 55 44 94

Yngve Fløttkjær, konsulent, tlf. 75 55 48 11

Dagrun Bergli, rådgiver, tlf. 75 55 48 12