1. Inkludering av barn og unge – søknadsfrist 04.12.20

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

 

2. Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser – søknadsfrist 04.120

Målet med ordningen er å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering av åpne møteplasser, eller videreutvikle møteplasser for barn og ungdom.

 

For begge tilskuddsordningene kan offentlige instanser, private aktører og organisasjoner søke, og søknad sendes via BUFDIR sin søknadsportal:

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/ og

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Barne__og_ungdomstiltak_i_storre_bysamfunn__apne_moteplasser/

Her finnes også regelverk for ordningene.

 

Kontaktperson i Bodø kommune er Hedvig P. Holm: hedvig.pedersen.holm@bodo.kommune.no