Anmodning om høringsinnspill – Revisjon av «Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Bodø kommune»

Bodø kommune, Bygg og miljø er i prosess med å revidere gjeldende retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Bodø kommune.

Før retningslinjen vedtas politisk, er det besluttet at retningslinjen skal sendes på høring. Vedlagt finnes følgelig revidert retningslinje. Denne vil erstatte gjeldende retningslinje, som ble vedtatt av bystyret 02.04.2020.

Høringssvar og høringsfrist

Det bes om at høringssvar sendes til Bodø kommune, enten per post til Bodø kommune, Bygg og miljø, Postboks 319, 8001 Bodø eller per e-post til postmottak@bodo.kommune.no.

Det bes videre om at høringssvar merkes med «Høringssvar retningslinjer for graving på det kommunale vegnettet – saksnr. 2018/234)». 

Frist for å sende inn høringssvar er 04.01.2021.

Retningslinjene finner du her: Retningslinjer for graving på det kommunale vegnettet (PDF, 1MB)

Endringer

De mest vesentlige endringsforslagene er som følger: 

 • Presisering av formålet med dokumentet.
 • Tydeliggjøring av hvilke krav og plikter som gjelder for henholdsvis tiltakshaver og entreprenør.
 • Presisering av hvilke krav som stilles til innholdet til søknad om ledningsarbeid i kommunal veg.
 • Tydeliggjøring av dokumentasjonskrav før, under og etter arbeidet.
 • Presisering av at det kreves gravetillatelse ved spunting innenfor eiendomsområdet til kommunal veg.
 • Tydeliggjøring av krav til plassering av ledningsanlegg i kommunal veg i horisontalplanet.
 • Krav til ledningsanlegget, herunder ringstivhetsklasse ved ulike overdekninger.
 • Krav til tolking av trekkerør. 
 • Tydeliggjøring av krav til beskyttelse av omkringliggende asfalt.
 • Tydeliggjøring av krav til utkiling.
 • Tydeliggjøring av krav til graving i vegskulder, herunder istandsetting.
 • Presisering av krav til graving i veggrøft.
 • Krav til sprengningsarbeid innenfor eiendomsområdet til kommunal veg.  
 • Presisering av minimumskrav til masser ved gjenoppbygning av kommunal veg, herunder krav til omfyllingsmasser.
 • Presisering av komprimeringsregler.
 • Tydeliggjøring av krav til asfaltering for henholdsvis hovedveger, samle- og hovedveger, boligveger fortau og gang-/sykkelanlegg, samt tilstøtende vegarealer.
 • Presisering av krav til setting av kantstein.