Bystyret vedtok 06.02.2020 i PS 20/5 at vedlagt forslag til forskrift om politivedtekt for Bodø kommune skulle sendes ut på høring.  
Vedlagt følger forskriftsforslaget. Ny forskrift vil erstatte gjeldende forskrift 17.11.1998 nr. 1024 om politivedtekt for Bodø kommune, Nordland. 


Høringssvar og høringsfrist
Høringssvar sendes til Bodø kommune, enten per post til Bodø kommune, Bygg og miljø, Postboks 319, 8001 Bodø eller per e-post til postmottak@bodo.kommune.no. 
Høringssvar merkes med «Høringssvar forskrift om politivedtekt – saksnr. 2019/9098». 
Frist for å sende inn høringssvar til kommunen er 31.03.2020. 


Foreslåtte endringer
Den største endringen i forskriftsforslaget er at det foreslås innført kommunal håndhevelse av deler av forskriften. Det foreslås rent konkret at oppfølging av ny forskrift §§ 3-1, 3-9, 3-10, 4-1, 4- 2, 4-3 og 4-4 delegeres til Teknisk avdeling v/kommunaldirektør. Innføring av kommunal håndhevelse av deler av forskriften vil medføre en mer effektiv oppfølging av overtredelser av forskrift om politivedtekt. 
Det foreslås videre at det innarbeides en bestemmelse som stadfester at tigging på offentlig sted er tillatt og at meldeplikten for tigging til politiet videreføres. Det foreslås i tillegg at det innarbeides at politiet kan sette vilkår til tigging på offentlig sted, herunder tid og sted for tiggingen. Det foreslås i tillegg at det forbys tigging fra hus til hus (§ 2-4). 
Det foreslås videre at det innarbeides en bestemmelse som regulerer nattero i det offentlige rom (§ 2-1 andre ledd), en bestemmelse som forbyr kjøring og camping i parker o.l. (§ 2-2), en bestemmelse som regulerer pantelånevirksomhet (§ 8-1). I tillegg foreslås det at gjeldende forskrifts § 5 andre ledd, som stadfester et forbudt mot å bære ladd skytevåpen på offentlig sted, ikke videreføres. Begrunnelsen dette er at forholdet reguleres av strl. § 189. 
I tillegg til vedlagt forslag til revidert forskrift om politivedtekt, vedtok bystyret 06.02.2020 i sak 20/5 at følgende endringsforslag også skulle sendes ut på høring: 
1.    All privat oppskyting av fyrverkeri kan medføre fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. I tillegg utgjør fyrverkeri en stor påkjenning for familiedyr som er overfølsomme for lyd. Bystyret ber rådmannen, før endelig forslag til revidert forskrift legges fram for politisk behandling, undersøke kommunens adgang til å fjerne åpningen for privat oppskyting av fyrverkeri uten polititillatelse nyttårsaften, jfr. Normalpolitivedtekt for kommunene §2-5. Utredningen skal også vurdere muligheten for å etablere lokal(e) forbudssone(r) i Bodø i medhold av Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §10.2A.