Formannskapet i Bodø kommune vedtok 17.12.2020  i politisk sak 163/20 at forslag til forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket- Bodø kommune, Nordland skulle sendes ut på høring. Forskriftsforslaget finnes vedlagt.

Høringssvar og høringsfrist

Høringssvar kan sendes enten per e-post til postmottak@bodo.kommune.no, eller per post til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø.

Det bes videre om at høringssvar merkes med «Høringssvar forslag til forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket, Bodø kommune – saksnr. 2020/8456.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 25.01.2021.

Forskriftens formål og virkeområde

Forskriften har som formål å gi kommunen hjemmel til å dekke kostnadene ved saksbehandling, tilsyn og kontroll som kommunen har som forurensningsmyndighet etter forurensningsloven og forurensningsforskriften.

Forskriften omfatter forhold der kommunen er forurensningsmyndighet etter bestemmelser gitt i forurensnings­forskriftens kapitler 2, 12, 13, 15 og 15A. Kommunen skal også føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak som er fattet, følges. 

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling, tilsyn og kontroll med:

  1. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid
  2. Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
  3. Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
  4. Utslipp/påslipp av oljeholdig vann
  5. Påslipp av fettholdig vann

Sentrale bestemmelser om gebyrer og selvkostberegning

Ny kommunelov § 15-1 bestemmer at samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden ved å yte tjenesten. Forurensningsforskriften §§ 2-12 og 11-4 bestemmer at gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved saksbehandling eller kontrollordningen, jf. forurensningsloven § 52a. Rammene for gebyrene må fastsettes i kommunal forskrift.

Ved beregning av selvkost skal forskrift for beregning av selvkost legges til grunn (i kraft 1. januar 2020). Over- eller underskudd i det enkelte år skal avsettes eller trekkes fra bundne driftsfond. Avsatt overskudd fra det enkelte år blir ført tilbake til abonnentene i form av lavere årsgebyr i løpet av en femårsperiode. Tilsvarende vil underskudd bli dekket inn over årsgebyrene i løpet av en femårsperiode. Gebyrene kan ikke brukes til å finansiere andre deler av kommunens drift.

Tidligere lokal gebyrforskrift

Bodø kommune har i dag ingen lokal gebyrforskrift som hjemler gebyrer for kommunens ansvar som forurensningsmyndighet. Kommunen har en forskrift som regulerer påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett (Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller, Bodø kommune, Nordland, FOR-2014-05-07-1323) men denne gir ikke bestemmelser om gebyrer.

På kommunens hjemmeside er det fire gebyrsatser som nå vil dekkes av ny lokal gebyrforskrift:

  • Utslippstillatelse Private avløpsanlegg                             kr 2 578,-
  • Tiltaksplan Forurensningsforskrift Kap. 2                        kr 5 155,-
  • Utslippstillatelse oljeholdig avløp Forurensningsforskrift Kap. 15 kr 5 155,-
  • Tilsyn utslippstillatelse oljeholdig avløp Forurensningsforskrift Kap. 15 kr 3 000,-

Utslippstillatelse Private avløpsanlegg dekker kapittel 12 i forurensningsforskriften. Kommunen har ikke et kontrollgebyr for kapittel 12-anlegg. Det er ingen gebyrer for kommunens oppgaver etter forskriftens kapittel 15A, fettholdig avløpsvann. Kommunen har både saksbehandlingsgebyr for utslippstillatelse og kontrollgebyr (tilsynsgebyr) for kommunens oppgaver etter forskriftens kapittel 15, oljeholdig avløpsvann. Tilsynsgebyret er idag ikke et årlig gebyr, men faktureres ved stedlig tilsyn på eiendommen.

Gebyrer i ny forskrift

I ny forskrift omhandler §§ 1-3 til 1-6 overordnede saksbehandlingsregler.

I § 1-4 er det fastsatt at gebyrer for kontrolltiltak kan fastsettes som årlige gebyrer, selv om kontrolltiltak for det enkelte anlegg gjennomføres sjeldnere enn hvert år. Dette er i tråd med Miljødirektoratets veiledning til forurensningsforskriften § 11-4. Gebyrplikten oppheves enten ved at kommunen mottar skriftlig dokumentasjon fra godkjent rørlegger om frakobling av vannforsyning eller at krav om utslippstillatelse opphører.

Kommunen har våren 2020 foretatt en beregning av hva samlede årlige kostnader for området antas å være, samt hva én saksbehandlingstime koster når ledelse, vare- og tjenestekjøp og fordelte administrasjonskostnader er innberegnet. For 2021 er dette anslaget ca. 1.050 kr/t.

Disse beregningene danner grunnlag for foreslåtte gebyrsatser til den nye gebyrforskriften. For hvert gebyr er det estimert hvor mange saksbehandlings- og/eller tilsynstimer som i gjennomsnitt vil måtte påregnes.

Gebyr for saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Kapittel 2 omhandler gebyr for saksbehandling og kontroll med opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Gebyrene består av et engangsgebyr for saksbehandling av søknad om godkjenning av tiltaksplan og et engangsgebyr for kontroll. Saksbehandlingsgebyret er differensiert for henholdsvis enkel og kompleks tiltaksplan. Forskriften åpner for at kontrollgebyret kan graderes etter tiltakets samlede areal.

Arbeidsgruppen har foreslått tre arealintervaller; til og med 500 kvadratmeter, mellom 500 og 10.000 kvadratmeter og over 10.000 kvadratmeter. Arbeidsgruppen antar at denne graderingen fanger opp merarbeid som er knyttet til tiltakets størrelse på en god måte. Kontrollgebyret forutsettes fakturert sammen med saksbehandlingsgebyret og før kontrolloppgaven gjennomføres.

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av sanitært avløpsvann

Kapittel 3 omhandler gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av sanitært avløpsvann. Dette gjelder typisk slamavskillere, minirenseanlegg mv. for eiendommer som ikke er koblet til kommunalt avløpsnett.

Saksbehandlingsgebyret foreslås gradert; inntil og over 15 pe, samt at det er et særskilt, og lavere, gebyr for endring av utslippstillatelse. For utslipp av gråvann (avløpsvann fra husholdningsaktiviteter som ikke inneholder klosettavløp) skal det betales et lavt saksbehandlingsgebyr. Dersom slike eiendommer ønsker å installere toalett må det søkes om ordinær utslippstillatelse, så fremt eiendommen ikke påkobles offentlig avløpsnett.

Det er ett kontrollgebyr for gråvannsanlegg og ett gebyr for øvrige anlegg. Gebyret ilegges som et årlig gebyr som skal finansiere kommunens løpende kontroll og oppfølging av anleggene (planlegging, forhåndsvarsling, reisetid, fysisk tilsyn, etterarbeid (ev. pålegg mv.) og oppfølging, samt rapportering til statlig tilsynsmyndighet). Arbeidsgruppen antar at alle anlegg skal kontrolleres minst én gang hvert syvende år. Gråvannsanlegg vil ha en lavere hyppighet.

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 4 omhandler gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser. Dette gjelder mindre renseanlegg med kapasitet inntil 10.000 pe. Her kan altså kommunen være forurensningsmyndighet for kommunens egne anlegg.

Saksbehandlingsgebyret for behandling av ny utslippstillatelse er ikke gradert. Det er et eget særskilt, og lavere gebyr for endring av tillatelse. Kontrollgebyret er likt for alle anlegg og ilegges som et årlig gebyr.

I Bodø kommune er det i dag ingen gebyr som retter seg mot kommunalt avløpsvann.

Gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann

Kapittel 5 omhandler gebyr for saksbehandling og kontroll med utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann. I sentral forskrift er det listet opp hvilke anlegg som omfattes av pålegg om saksbehandling og kontroll, bl.a. bensinstasjoner, vaskehaller og motorverksteder.

Gebyrene består av et engangsgebyr for saksbehandling av søknad om tillatelse til utslipp eller påslipp av oljeholdig avløpsvann og et årlig kontrollgebyr per anlegg.

Gebyr for saksbehandling og kontroll av fettholdig avløpsvann

Kapittel 6 omhandler gebyr for saksbehandling og kontroll av fettholdig avløpsvann fra virksomhet. Næringsmiddelprodusenter, restauranter og lignende er typiske virksomheter som omfattes av denne bestemmelsen.

Gebyrene består av et engangsgebyr for saksbehandling av søknad om tillatelse til påslipp av fettholdig avløpsvann fra virksomhet og et årlig kontrollgebyr per fettutskiller.

I Bodø kommune er det i dag ingen gebyr som retter seg mot fettholdig avløpsvann.

Arbeidsgruppen

Fremlegg til gebyrforskrift for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket er utarbeidet av representanter fra Bodø kommune. EnviDan AS har vært sparringspartner.

Målsettingen med arbeidet har vært å lage en forskrift som er rettferdig, tydelig og fleksibel. Rettferdig: Gebyrene skal i størst mulig grad gjenspeile den enkelte sakstypes kostnader. Samlet gebyrinntekt skal finansiere kommunens arbeid knyttet til saksbehandling og kontroll etter forurensningsforskriftens kapittel 2, 12, 13, 15 og 15A.
Tydelig: Forskriften skal være lett å lese og håndheve med klart og forståelig språk uten uklare, eller vanskelige formuleringer.
Fleksibel: Forskriften viser til årlige kommunestyrevedtak for gebyrenes størrelse og utforming.

Bodø kommune ser frem til høringssvar.