Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 vil erstatte gjeldende arealdel som ble vedtatt i 2018. Den gjeldende planen er tilgjengelig her.

Informasjon om arbeidet

Planprogrammet er nettopp det - et program for planarbeidet. I planprogrammet finner du informasjon om hva målet med rulleringen er, hva som legges til grunn for arbeidet, hvordan prosessen bygges opp, hva vi vil ha fokus på i arbeidet og hvordan medvirkningen skal foregå. Planprogrammet ble fastsatt i Bystyrets møte den 25. mars.

Planprogrammet og vedtak om fastsettelse er tilgjengelig i menyen til høyre (eller nederst på siden dersom du leser dette på mobil).

Kommuneplanens arealdel dekker hele Bodø kommune, både sjø og land. Siden kommunen er stor og det er mye som skjer, klarer vi ikke å ta alt på en gang ved revisjon av planen. Det betyr at vi har valgt ut noen fokustemaer som det skal jobbes spesielt med i denne rulleringen:

FNs bærekraftsmål, forsterkete miljøambisjoner og bærekraftige transportløsninger

 • FNs bærekraftsmål skal implementeres og forankres i kommuneplanens arealdel
 • Implementering av klimamål som tidligere er vedtatt
 • Mobilitet, delingsmobilitet og parkering

Bedre og mer forutsigbar styring av arealbruken

 • Eldre reguleringsplaner gjennomgås med tanke på om de i tilstrekkelig grad er oppdaterte som grunnlag for å styre utviklingen
 • Konsentrere utviklingen inn mot sentrum og ny bydel
 • Bygge opp rundt tettstedene utenfor byutviklingsområdet
 • Innenfor byutviklingsområdet:
  • Områder som er planlagt og under utbygging skal ferdigstilles
  • Områder som ligger som arealreserver vurderes tatt ut eller reduseres

Kommunedelplanen for Tverlandet

 • Gjennomgang og vurdering av arealbruk på Tverlandet
 • Legge til rette for mer forutsigbar og bedre utvikling av Løding tettsted

Hva skjer akkurat nå?

Akkurat nå jobber kommunen med utredninger, analyser og diskusjoner innenfor fokustemane, men også andre endringer som foreslås til ny arealdel.

Innspillene som er kommet inn under oppstarten av planarbeidet gjennomgås og for arealinnspill utreder vi konsekvensene av disse opp mot flere ulike utredningstemaer. Når våren kommer vil vi dra på befaring for å sjekke de ulike arealinnspillene.

Innspill ved oppstart

Det er kommet 80 innspill ved oppstart av planarbeidet. Alle innspillene er tilgjengelig i menyen til høyre (eller nederst på siden dersom du leser dette på mobil).

En vil ikke få noen tilbakemelding fra kommunen på innspill. Vi tar kontakt dersom vi har spørsmål knyttet til innsendte innspill. Ellers vil man ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget kunne se hvordan inspillene er behandlet.

Fremdrift og milepæler

Første halvdel av 2021

 • Planprogrammet ble fastsatt i bystyrets møte den 25. mars
 • Frem mot sommeren jobbes det med utredninger, analyser og diskusjoner innenfor fokustemane, men også andre endringer som foreslås til ny arealdel
 • Innspill behandles of konsekvensvurderes og befaringer gjennomføres

Siste halvdel av 2021

 • Over sommeren sammenstilles plandokumentene 
 • Forslag til ny kommuneplanens arealdel behandles politisk og sendes på høring og offentlig ettersyn på slutten av 2021

Første halvdel av 2022

 • Eventuelle innsigelser og merknader til planforslaget gjennomgås og planen endres
 • Planen vedtas i Bystyrets junimøte i 2022