Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 vil erstatte gjeldende arealdel som ble vedtatt i 2018. Den gjeldende planen er tilgjengelig her.

Målet med kommuneplanens arealdel er å legge til rette for en arealforvaltning som gir en god, levende og mangfoldig kommune med variert tilbud og mangfoldig bymiljø. Samtidig skal distriktene ha mulighet for utvikling. Planen skal gi tydelige rammer for de som vil bygge og være et verktøy for god og effektiv saksbehandling i plan- og byggesaker. Planen skal gi forutsigbarhet i arealforvaltningen for næringslivet og innbyggerne, og bidra til vekst.

Høring og offentlig ettersyn

Forslag til ny kommuneplanens arealdel er nå på høring og offentlig ettersyn. Det er svært ønskelig at alle som har interesse for hvordan arealene i kommunen forvaltes og utvikles setter seg inn i de endringer som foreslås og eventuelt kommer med merknader til planforslaget.

Alle endringer er samlet og beskrevet i dokumentet som heter endringsnotat (PDF, 7MB). I plankartet vises alle endringer med en litt mørkere farge slik at det skal være enkelt å se hva som er nytt. Plankartet leses best på kommunens kartportal eller i fortellerkart

For enkelhets skyld er det laget et digitalt fortellerkart/storymap som tar for seg endringene i plankartet. Du finner den ved å klikke på fortellerkart i avsnittet over. Der kan man for eksempel bruke "slide-funksjonen" for å se hvordan arealbruken er i dag og hvordan den foreslås endret. Fortellerkartet fungerer best når det åpnes i Microsoft Edge nettleseren.

Alternativer som sendes på høring

Planforslaget omfatter alternative forslag for to områder: Lille Hjartøy og boligfelt på Tverlandet. Det er ønskelig å få synspunkter på hvilke alternativer som bør velges.

Lille Hjartøy

etAlternativ 1Alternativ 2 responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

Arealformål på Lille Hjartøy sendes på høring med to alternativer. Ett hvor dagens arealbruk for næringsområde beholdes (venstre/øverst) og ett hvor næringsområdet tas ut og erstattes av landbruks-, natur-, og friluftsområde samt reindrift (høyre/nederst). 

I konsekvensutredning er det gjort en vurdering av fremtidig arealformål for Lille Hjartøy.

Tverlandet

For områdene som i gjeldende kommunedelplan er kalt B13, B10 og B16 sendes det to alternativer på høring:

Område B10 og B16:

Alternativ 2bAlternativ 1b responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

I alternativ 1 (venstre/øverst) videreføres en nordvestlige delen av B10 og B16 til boligformål (gult). Resten av B10 og B16 endres til LNFR-område (grønt).

I alternativ 2 (høyre/nederst) endres B10 og B16 fra boligformål til LNFR-område (grønt).

B13:

Alternativ 1aAlternativ 2a responsive-focuspoint focus-horizontal-50 focus-vertical-50

I alternativ 1 (venstre) videreføres den østlige delen av B13 til boligformål (gult), mens den vestlige delen endres til LNFR-område (grønt).

I alternativ 2 (høyre) endres B13 fra boligformål til LNFR-område (grønt).

Høringsdokumenter

Dokumentene til planforslaget er tilgjengelig i menyen til høyre (nederst dersom dette leses på liten skjerm)

Trykte utgaver er i tillegg tilgjengelig på Stormen bibliotek, servicetorgene i Bodø rådhus og i Misvær, Nærmiljøkontoret i Saltstraumen og Nærbutikken på Kjerringøy.

Informasjonsmøter

Det vil bli avholdt digitale folkemøter i høringsperioden. Møtene vil ha fokus på ulike deler av kommunen:

Kjerringøy og Nordsia            Tirsdag 18.1   kl. 1800. Trykk her for å delta på møtet.

Saltstraumen                           Onsdag 19.1   kl. 1900. Trykk her for å delta på møtet.

Væran                                         Torsdag 20.1  kl. 1730. Trykk her for å delta på møtet.

Skjerstad                                   Torsdag 20.1   kl. 1930. Trykk her for å delta på møtet.

Tverlandet                                Onsdag 26.1    kl. 1900. Trykk her for å delta på møtet.

Bodø sentrum                          Torsdag 27.1   kl. 1800. Trykk her for å delta på møtet.

Deltagelse på digitale folkemøter 

Folkemøtene blir avholdt gjennom Teams. Når du trykker på lenken kan du velge om du vil delta via teams eller fortsette i nettleseren. For de som ikke har innstallert teams må dere her trykke «Fortsette i denne nettleseren». Alle som skal være med på møtet må som et utgangspunkt ha dempet mikrofon og avskrudd kamera. Det vil være mulig for deltagere å stille spørsmål gjennom chat eller ved å be om ordet. For å stille muntlige spørsmål  må deltagere ha mikrofon eller tilkoblet headsett.

Utover folkemøtene ønsker kommunen å gjennomføre møter i høringsperioden med alle som ønsker dette.

Dersom det er aktuelt ber vi om at dere tar kontakt for å avtale tidspunkt.

Kontaktperson

For spørsmål knyttet til plandokument, høring, møter eller annet knyttet til planarbeidet:

Uttalelser

Uttalelser til kommuneplanens arealdel merkes med 2020/5962 og sendes til postmottak@bodo.kommune.no eller skriftlig til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø.

En kan også bruke digital innbyggerdialog hvor man kan slå på og av aktuelle kartlag, tegne og beskrive i plankartet for så å sende inn uttalelse/merknad på konkrete områder. Innbyggerdialogen fungerer best når den åpnes i Microsoft Edge nettleseren.

Frist for å gi uttalelse er 20. februar 2022.

 

Fremdrift og milepæler

Første halvdel av 2021

  • Planprogrammet ble fastsatt i bystyrets møte den 25. mars
  • Frem mot sommeren ble det jobbet med utredninger, analyser og diskusjoner innenfor fokustemane, men også andre endringer som foreslås til ny arealdel
  • Innspill ble behandlet og konsekvensvurdert og befaringer ble gjennomført

Siste halvdel av 2021

  • Over sommeren ble plandokumentene utarbeidet 
  • Forslag til ny kommuneplanens arealdel ble behandlet politisk og gjort klar til å sendes på høring og offentlig ettersyn

Første halvdel av 2022

  • Planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn i perioden 08.01.2022 - 20.02.2022
  • Eventuelle innsigelser og merknader til planforslaget gjennomgås og planen endres
  • Planen vedtas i Bystyrets junimøte