Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 vil erstatte gjeldende arealdel som ble vedtatt i 2018. Den gjeldende planen er tilgjengelig her.

Bystyrets vedtak

 1. Bystyret vedtar oppstart av planarbeid med rullering av kommuneplanens arealdel, jf. plan- og bygningsloven § 11-12.
 2. Bystyret vedtar oppstart av planarbeid med rullering av kommunedelplan for Tverlandet, jf. plan- og bygningsloven § 11-12.
 3. Bystyret vedtar utlegging av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-13.
 4. Nytt avsnitt under Denne rulleringen s17: På oppdrag fra Bodø kommune har Statens Vegvesen utarbeidet en byanalyse som viser hvordan Bodø kan nå nullvekstmålet i personbiltrafikk frem mot 2033. Analysen viser at en kompakt byutvikling er det viktigste bidraget til å nå nullvekstmålet. Funnene i byanalysen vil bli lagt til grunn for arbeidet med ny arealdel.
 5. Ny setning under Bedre og mer forutsigbar styring av arealbruken, under avsnittet I rulleringen s18: Området på Rønvikjordene merket N1, samt næringsareal på Lille Hjartøya, skal vurderes tilbakeført til LNFR. Området O1 på Rønvikjordene vurderes omgjort fra offentlig formål til næringsformål.

Planprogrammet er oppdatert med endringene i punkt 4 og 5 i bystyrets vedtak. Planprogrammet som når er på høring er tilgjengelig i menyen til høyre (eller nederst på siden dersom du leser dette på mobil).

Informasjon om arbeidet

Planprogrammet er nettopp det - et program for planarbeidet. I planprogrammet finner du informasjon om hva målet med rulleringen er, hva som legges til grunn for arbeidet, hvordan prosessen bygges opp, hva vi vil ha fokus på i arbeidet og hvordan medvirkningen skal foregå. Det anbefales å ta en titt på planprogrammet før man gir innspill til arbeidet.

Hva kan du bidra med?

Ved oppstart av planarbeidet er vi interessert i å få innspill på ting som bør endres i arealdelen til kommuneplanen. Det kan være:

 • Ny arealbruk (forslag som endrer arealbruken fra et formål til et annet)
 • Nye bestemmelser eller endringer i bestemmelsene til planen
 • Utredniger eller tematikk som kommunen bør ha fokus på knyttet til arealbruk
 • Informasjon om utfordringer/konfliktområder, eller annet kommunen bør være oppmerksom på knyttet til arealbruk

Kommuneplanens arealdel dekker hele Bodø kommune, både i sjø og på land. Siden kommunen er stor og det er mye som skjer, klarer vi ikke å ta alt på en gang ved revisjon av planen. Det betyr at vi har valgt ut noen fokustemaer som det skal jobbes spesielt med i denne rulleringen:

FNs bærekraftsmål, forsterkete miljøambisjoner og bærekraftige transportløsninger

 • FNs bærekraftsmål skal implementeres og forankres i kommuneplanens arealdel
 • Implementering av klimamål som tidligere er vedtatt
 • Mobilitet, delingsmobilitet og parkering

Bedre og mer forutsigbar styring av arealbruken

 • Eldre reguleringsplaner gjennomgås med tanke på om de i tilstrekkelig grad er oppdaterte som grunnlag for å styre utviklingen
 • Konsentrere utviklingen inn mot sentrum og ny bydel
 • Bygge opp rundt tettstedene utenfor byutviklingsområdet
 • Innenfor byutviklingsområdet:
  • Områder som er planlagt og under utbygging skal ferdigstilles
  • Områder som ligger som arealreserver vurderes tatt ut eller reduseres

Kommunedelplanen for Tverlandet

 • Gjennomgang og vurdering av arealbruk på Tverlandet
 • Legge til rette for mer forutsigbar og bedre utvikling av Løding tettsted

Det ønskes derfor sepesielt innspill innenfor disse temaene.

Innspill til arbeidet og/eller merknader til planprogrammet merkes med saksnummer 2020/5962 og sendes til postmottak@bodo.kommune.no eller Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø. Innen 4. januar 2021.

Vi håper at så mange som mulig benytter sjansen til å komme med innspill på rammene for den videre prosessen og innholdet i ny arealdel for kommunen.

Folkemøter

Det vil arrangeres åpne folkemøter i forbindelse med oppstart av arbeid med arealplanen. På grunn av situasjonen rundt Covid-19 vil folkemøtene avholdes digitalt:

Tverlandet

Onsdag 11.11 kl. 18. Trykk her for å delta på møtet

Kjerringøy/Nordsia       

Torsdag 12.11 kl. 18. Trykk her for å delta på møtet

Skjerstad                           

Onsdag 18.11 kl. 19. Trykk her for å delta på møtet

Saltstraumen                   

Torsdag 19.11 kl. 18. Trykk her for å delta på møtet.

Værran

Onsdag 25.11 kl. 18. Trykk her for å delta på møtet.

Bodø by

Torsdag 26.11 kl. 18. Trykk her for å delta på møtet.

Litt info om deltagelse på digitale folkemøter 

Folkemøtene blir avholdt gjennom Teams. Når du trykker på lenken kan du velge om du vil delta via skrivebordsapp eller fortsette i nettleseren. For de som ikke har innstallert Teams på maskinen må dere her trykke «Fortsette i denne nettleseren». Alle som skal være med på møtet må som et utgangspunkt ha dempet mikrofon og avskrudd kamera. Det vil være mulig for alle deltagere å stille spørsmål gjennom chat eller ved å be om ordet via å rekke opp hånda (funksjon i Teams). For å stille spørsmål og komme med muntlige innspill må deltagere ha mikrofon eller tilkoblet headsett.