75 55 50 00

Du er her:

Kommuneplanens arealdel 2018-2030

Bodø Bystyre behandlet i møtet den 14.06.18 Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 og fattet slikt vedtak:

Illustrasjon som viser kommuneplakartet

1. Bodø bystyre vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med plankart merket med arealplan-ID KPA2018 datert 27. 04. 2018 (Hovedkartet) og 30.04.2018 (Bykartet) og tilhørende temakart, planbestemmelser og retningslinjer datert 09.05.2018 og planbeskrivelse datert 09.05.2018, jfr. plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-15.
 
2. Bodø bystyre tar innsigelsene fra Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune til mekling og eventuell avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dersom ikke sakene finner sin løsning på annen måte, jfr. pbl. § 5-6.
 
3. Bilparkering til næring tillates inntil 500 meter fra hovedinngang.

4. Det som i planen er foreslått til næringsareal på Kvalnes (60 dekar) tas ut, og behandles først når tvisten om odelsløsning er avgjort.

5. Det fremmes en sak om hvordan hundeluftegårder kan løses spredt i Bodø. Hundeeiere og dere organisasjoner inviteres med i prosessen.

6. Utmarksbeite er viktig for landbruket i kommunen. Grenser for hensynssone landbruk opprettholdes som i dagens arealplan inntil beiteregistreringer er fullført i kommunen. Dagens paragraf 6.3 opprettholdes.

7. Storgata 56, 60, 62, 64, 66, 68 og 70 innlemmes i utviklingsområder der 1. Etg kan benyttes til boligformål J.fr 13.4.1

8. Foreslått boligområde i Øyran i Misvær opprettholdes som hensynssone landbruk. Det fremskaffes informasjon om hvordan de ledige tomtene i Misvær kan tas i bruk.

9. Bystyret tar på alvor viktigheten av bevaring av matjord i Norge. Matjord er en knapp ressurs, og for å bevare matjorda til våre etterkommere er det viktig at den holdes i hevd og brukes. Derfor har Bodø kommune som mål om at Rønvikjordene skal forvaltes og drives etter en helhetlig, landbruksfaglig plan.

1. Det er et mål at arealene på Rønvikjordene som er merket som N1 i planen, og som ikke er berørt av veiutbyggingen i forbindelse ny RV 80, tilbakeføres til LNFR.

2. Bodø kommune og NFK opptar forhandlinger med det formål:
a. å tilbakeføre arealer som i dag er avsatt til annen næring enn landbruk, til LNFR.
b. å sikre en forutsigbar og langsiktig landbruksfaglig drift av Bodin gård.

Informasjon om kommuneplanens arealdel kan fås ved henvendelse til saksbehandler; Marianne Siiri, marianne.siiri@bodo.kommune.no

Plandokumentene kan lastes ned i menyen til høyre

Illustrasjon som viser kommunekartet

Plankart kan også åpnes i kommunekartet, se lenke i menyen til høyre