Avhengig av hvilken uønsket hendelse som rammer kommunen vil relevante fagansvarlige og eksterne beredskapsaktører som Mattilsynet, politiet og Nordlandssykehuset involveres i krisehåndteringa.  

fagpersonell med Psykososial kompetanse

Kommunen er pålagt å ivareta de behov for psykososial støtte som oppstår ved kriser, ulykker og katastrofer. Normalt forsøkes hjelpe- og støttebehov løst av det ordinære tjenesteapparatet som fastleger, Bodø legevakt etc. I Bodø er det etablert et psykososialt kriseteam - med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid - som mobiliseres hvis det er særskilte behov eller større hendelser. 

Oppfølging og støtte

Det psykososiale kriseteamet er en viktig del av Bodø kommunes kriseledelse. Umiddelbart etter dramatiske hendelser ved alvorlige ulykker og hvor psykososiale påkjenninger er store, kan kriseteamet tilby tidlig proaktiv psykososial omsorg til de rammede. De skal vurdere om snarlige tiltak skal iverksettes, skjerme pårørende, berørte og familier/nettverk fra media, og sørge for forsvarlig psykososial oppfølging og støtte fra det ordinære tjenesteapparatet i etterkant av kritiske hendelser. 

Gjelder i akuttfasen

Målgruppen for kriseteamet er fysisk uskadde eller lettere skadde samt eget innsatspersonell. Tilbudet fra teamet gjelder kun i en akuttfase. Skadde som innlegges på sykehus og deres pårørende ivaretas av NLSH.  

Psykososialt kriseteam mobiliseres etter vurdering av behov av nødetatene, legevakt eller kommunal kriseledelse. Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp.