Kommunen skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, beskytte befolkningen og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner som vann og avløp, strøm og elektronisk kommunikasjon (mobiltelefon og internett).  

Kommunen har kartlagt relevant risiko og sårbarhetsanalyse innenfor kommunens geografiske område i «ROS Bodø 2018». Analysen legger føringer for hvordan og hva kommunen skal prioritere i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.  

nasjonal beredskapshovedstad

Bodø kommune satser på samfunnssikkerhet og beredskap, og kommunen har som mål å være en nasjonal sikkerhets- og beredskapshovedstad.  

«Bodø – den trygge, sikre og robuste kommunen der alle tar ansvar»

Planstrategi for Bodø 2016-2020  

Delmål – sikkerhet og beredskap  

  • Bodø skal være en trygg by, og et nasjonalt forbilde for systematisk, helhetlig og kunnskapsbasert sikkerhet og beredskap  

  • Sysselsettingen innen sikkerhet og beredskap skal være på dagens eller høyere nivå, og også etter at kampflyepoken er over.  

  • Det regionale beredskapssenteret på Albertmyra skal utvides og videreutvikles  

  • Kunnskapsproduksjon og arrangementer skal legges til Bodø.

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030