Karlsøyvær naturreservat med fuglelivsfredning. Naturreservatet har et areal på 49 365 dekar, hvorav 41 944 dekar sjøareal. Området er vernet for å ivareta et verdifullt kystområde med verdier både innen zoologi/ornitologi og botanikk. Området er viktig som hekkeområde for fugl.

I august 2002 ble Karlsøyvær naturreservat opptatt som ramsarområde og anerkjent som et av verdens viktigste våtmarksområder.