I unntakstilfelle kan kommunen gi tillatelse til kjøring i andre tilfeller dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til "særlig behov" og til at behovet ikke skal kunne dekkes på en annen måte. Det betyr at det i områder hvor det er muligheter for leiekjøring normalt ikke skal gis tillatelser etter § 6.

 

Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.. Eksempler på tilfeller hvor det vanligvis gis dispensasjon: enkeltturer til frakt av tyngre gjenstander til hytte, begrenset antall turer til frakt av midlertidig bevegelseshemmede til hytte.