1. Til landbruksformål i forbindelse med bakkeplanering og nydyrking. Du må sende søknad om bakkeplanering og nydyrking til avdeling for Næring og utvikling.
  2. I andre byggeprosjekter
  3. Terrenginngrep som utfyllinger, støyvoller, ren massetipp, anleggsvei, parkeringsplass, etc. Slike tiltak kan være søknadspliktige i henhold til plan og bygningsloven § 20-3 bokstav k. Før du iverksetter tiltak må du avklare søknadsplikt med Byggesak, Teknisk avdeling
  4. Til hageformål