Veitrafikken er den største kilden til luftforurensning lokalt. Både utslipp av eksos og vegstøv fra asfaltslitasje bidrar til utslipp av svevestøv. Mengden støv varierer med årstidene, og er verst i tørre perioder om vinteren og våren. Eksos fører til utslipp av nitrogenoksider (NOX). Heldigvis har det vært en nedgang i svevestøv og NOX grunnet strengere krav til eksosutslipp.