Industri, forbrenningsanlegg for avfall og biobrensel kan påvirke lokal luftkvalitet, men bidrar mindre enn veitrafikk og vedfyring. Luftkvaliteten kan også stamme fra langtransportert luftforurensning fra andre europeiske land.