75 55 50 00

Du er her:

Individuell plan

Ordningen med individuell plan er et virkemiddel for å kunne gi et bedre tilbud til tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Individuell plan - når du har behov for langvarige og koordinerte tjenesterÅ få en individuell plan innebærer ikke at tjenestemottaker får flere rettigheter, men hjelpen skal bli bedre koordinert og tilpasset behovet.

I hovedsak består ordningen med individuell plan av

  • En ansvarlig tjenesteyter (koordinator)
  • En kartlegging
  • Utarbeiding av et plandokument i et samarbeid på tvers av sektorer, etater og nivå
  • Evaluering og revidering av planen

 

Kan individuell plan være aktuell for deg?

Har du behov for mer informasjon om individuell plan, kan du snakke med en av dine tjenesteytere eller du kan ta kontakt med tildelingskontoret.

Nærmere informasjon om individuell plan finner du på helsedirektoratets nettsider (link til høyre på siden)

Søknad

Søknad om individuell plan rettes til tildelingskontoret.
Du kan søke skriftlig eller muntlig, ved oppmøte eller pr. telefon.

Saksbehandling/klage

Individuell plan er hjemlet i flere lover, blant annet Lov om helse- og omsorgstjenester. For full oversikt se Helsedirektoratets side.

Tildelingskontoret fatter enkeltvedtak på retten til utarbeiding av individuell plan

Du kan klage dersom du får avslag på søknaden

Du kan også klage på planprosessen, på plandokumentet, på mangelfull medvirkning i planarbeidet og dersom helse- og sosialtjenesten viser manglende vilje til samarbeid.