75 55 50 00

Hva gjør PPT?

PPT gir systemrettet støtte, med råd og veiledning til barnehager og skoler om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, samt bistand med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Dette gjøres gjennom ressursteam, veiledning, rådgivning, nettverksgrupper og kurs.

PPT gir individrettet støtte, sørger for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, blant annet i disse sakene:

 • spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (§ 5-7)
 • spesialundervisning på skolen (§ 5-1)
 • for voksne med behov for grunnskoleopplæring (§ 4a-2)
 • tidligere skolestart (§ 2-1 tredje ledd)
 • utsatt skolestart (§ 2-1 tredje ledd)
 • fritak fra opplæringsplikten (§ 2-1 fjerde ledd)
 • tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder og i grunnskolen (§§ 2-6 og 3-9)
 • punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen (§ 2-14)

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring. Eksempler på utfordringer er:

 • språk- og kommunikasjonsvansker
 • talevansker (logoped)
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • mobbing
 • skolevegring

Samarbeid med andre kommunale hjelpeinstanser, samt fylkeskommunale og statlige hjelpeinstanser.

Informasjon om PP-tjenesten på mange språk finner du her