75 55 50 00

Du er her:

Hva gjør Ergoterapi- og fysioterapitjenesten for barn og unge?

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten følger opp barn og unge med ulike utfordringer innen bevegelse og aktivitet. Vi har et mål om at barn og unge skal oppleve mestring og kunne delta i dagliglivets aktiviteter, uansett funksjonsnivå. Vi har fokus på å være en helsefremmende og forebyggende tjeneste.

I Bodø kommune samarbeider ergoterapeuten og fysioterapeuten tett om å gi barn og unge best mulig oppfølging og behandling. Vi følger opp barna der de er i hverdagen; hjemme, på familiesentrene, i barnehager, på skoler og på institusjoner. Dette krever et tett og godt samarbeid med blant annet foreldre/foresatte, helsesøstre, leger og pedagogisk personell.

Ergoterapeuten gjør vurdering og kartlegging knyttet til barnets aktivitet og deltagelse i dagliglivet, og følge opp barn og unge som har vansker med å utføre dagliglivets aktiviteter som virker begrensende for dem. Ved spesifikke vansker innen blant annet finmotorikk, sansemotorikk, sosiale ferdigheter og kognisjon, kan ergoterapeuten bistå med vurdering, veiledning og oppfølging.

Ergoterapeuten kan også bistå ved behov for tilrettelegging av omgivelser og vurdering og formidling av hjelpemidler.

Fysioterapeuten gjør undersøkelse av bevegelsesapparatet, kartlegging av funksjon og foretar  motoriske utredninger. Fysioterapeuten følger opp barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser og avvikende eller forsinket bevegelsesutvikling, samt psykososiale vansker. Etter skade eller operasjon kan fysioterapeuten bistå i opptreningsfase og med tilrettelegging.

Fysioterapeuten tar del i lavterskeltilbud på Familiesentrene og Helsestasjon for ungdom, og har spesielle oppfølgingsrutiner for premature barn og barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre.

 

Enkelte barn og unge har behov for aktivitetshjelpemidler på grunn av ulike funksjonsnedsettelser. Disse hjelpemidlene må søkes om, og sakene har ofte lang behandlingstid hos NAV Hjelpemiddelsentralen.

Ved behov for aktivitetshjelpemidler som er sesongbasert, bør disse søkes om til tjenesten ca. 6 måneder før det er tenkt at hjelpemiddelet skal tas i bruk. Det vil si at aktivitetshjelpemidler til vår/sommerbruk bør søkes om rundt juletider, og aktivitetshjelpemidler til vinterbruk bør søkes om på sensommer/tidlig høst.

Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 75 55 43 00 eller fyll ut henvendelsesskjemaet i kolonnen til høyre, skriv ut og send i posten til:

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten til barn og unge
v/Bodø Rehabiliteringssenter
Gamle Riksvei 18
8008 Bodø.

 

Grunnet personopplysninger og datasikkerhet anbefaler vi at du ikke sender skjema pr. e-post.

Etter at skjema er mottatt hos oss, vil du bli kontaktet for timeavtale.