75 55 50 00

Hjemmetjenesten

Tjenesten skal bistå mennesker med psykiske eller rusrelaterte lidelser.

Vi tilbyr oppfølging av personer som er bosatt i kommunen, og har behov for psykisk helsehjelp og hjemmebaserte tjenester. Hjelpen kan blant annet bestå av:

  • Støttesamtaler
  • Koordinering av tjenester og individuell plan
  • Ressurskartlegging
  • Mestring og motivering
  • Struktur i dagliglivet
  • Hjelp til selvhjelp og hverdagsmestring
  • Administrere medisiner
  • Praktisk bistand
  • Veiledning til pårørende

Vi har fokus på å sammen finne det beste målet for deg. Våre tjenester skal fremme brukermedvirkning, og støtte opp under ditt ansvar for eget liv. Tilbudene gis på dagtid, kveldstid og i helgene.

 Ruskonsulentene

Ruskonsulentene ligger under hjemmetjenesten og bistår mennesker med rusproblemer med blant annet støttesamtaler, koordinatoransvar i ansvarsgruppe/individuell plan, innsøking til behandling i spesialisthelsetjenesten, oppfølging av personer som er inne til behandling i spesialisthelsetjenesten, kontakt med samarbeidspartnere/involverte instanser rundt klient.

Vi jobber utfra klientens ståsted og motivasjon, og forsøker å hjelpe til en mer stabil hverdag og oppnåelse av egne mål.

Vi er seks ruskonsulenter, fordelt på tre team: ungdom 16-25 år, 25 år + og klienter i LAR.

De som kommer til oss har alle ulike livssituasjoner, mål og ønsker.

Eksempler på våre samarbeidspartnere: Nordlandssykehuset, behandlingsinstitusjoner som Fossumkollektivet, Nordlandsklinikken, Sigma Nord etc., politiet, Felles Ansvar, Kriminalomsorgen, Kif, NAV, Utekontakten, Kirkens Bymisjon, fastleger, pårørende, Barnevernet, Ny Giv, Kom i Jobb, Boligkontoret, Tildelingskontoret, Frelsesarmeens bo og omsorgssenter.

Søknad om bistand fra hjemmetjenesten sendes til Tildelingskontoret. Se informasjon i lenke til venstre.

 

Besøksadresse: Hålogalandsgata 131

Avdelingsledere: Hege Cathrin Bohlin, Tor Kristian Bratberg og Kari Myking.

For mer informasjon, ta kontakt på tlf.: 75 55 70 30.

Vakttelefon kveld/helg: 904 79 344.