75 55 50 00

En henvisning til PPT bør helst være et samarbeid mellom barnhagen/skolen og foreldrene, men foreldrene kan også henvise alene eller sammen med andre instanser. Ved henvisning skal det alltid foreligge samtykke fra foresatte.

Før en sak henvises til PPT bør den være drøftet i ressursteam på skolen, og tiltak innenfor rammene skolen har til rådighet bør prøves ut. Når det gjelder barn før skolepliktig alder, skal barnets behov vurderes uavhengig av tilretteleggingen i barnehagen.

Dersom en sak er avsluttet i PPT, eller man ønsker en ny vurdering/utredning av barnet/eleven, kan man sende en re-henvising hvor man ber om dette.

Henvisningsskjemaer finner du her:

Henvisning individsak

Re-henvisning individsak ved behov om ny utredning/vurdering

Pedagogisk rapport skole

Henvisning systemsak

Pedagogisk rapport for barnehage