Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og er et bindeledd mellom elevene, skolen og andre helsetjenester som for eksempel fastlege, kommunens psykiske helsetjenester, tannhelsetjeneste og NAV, og kan henvise eleven videre ved behov. Ved ulike helseutfordringer som kommer i veien for læring, kan foreldre involvere skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten kan ved behov og i samarbeid med skolen sørge for ekstra tilrettelegging og tettere oppfølging. Dette kan være spesielt aktuelt i for eksempel mobbesaker, adferds utfordringer eller andre utfordringer i hjemmet.
Foreldreferdigheter er grunnleggende for svært mange aspekter ved barns og ungdoms oppvekst og mestring. Styrking av foreldreferdigheter anses som å være de viktigste ferdighetene for å bedre psykisk helse.

I Skolehelsetjenesten vektlegger vi Samspillsmetoden Dialog. Metoden bygger på dyptliggende psykologiske prosesser i kommunikasjon mellom mennesker og har til hensikt å utvikle og styrke kommunikasjonen. Metoden bevisstgjør oss på hvordan vi som omsorgspersoner kan få et best mulig samspill med barnet. Det er utviklet syv enkle prinsipper som skal bedre samspillet mellom barnet og den voksne. Skolehelsetjenesten tilbyr Dialog i både grupper og individuelle konsultasjoner.

Ta kontakt med helsesykepleier på din skole om du ønsker mere informasjon om tilbudet.